اما و اگرهای درمانهای دارویی ناباروری

novindaroo - - گزارش - زهرا حیدر عضو هیئتعلمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیمــاری نازایــی یــک بیمــاری ســاده نیســت. مشــکل ســرماخوردگی بهراحتــی حــل میشــود امــا بیمــار نــازا بــا مجموعــهای از مشــکالت روبروســت. عمــده دغدغههــای او هــم شــامل مســائل روحــی، روانــی، اجتماعــی و اقتصــادی اســت کــه بهنوعــی در پشــت ســر او قــرار دارد. درمانهــای نازایــی درمانهــای طوالنـی، هزینهبـر و بـا شـانس پاییـن موفقیــت هســتند. بخــش درمانــی نازایــی یــک بیمارســتان متشــکل از یــک تیــم اســت و بــه ایــن شــکل نیســت کــه درمــان آن تنهــا بــه یــک فـوق تخصـص نازایـی احتیـاج داشـته باشــد. مســئول بخــش، مامایــی کــه در بخــش همــکاری میکنــد و ســایر افــراد بایــد آمــوزش دیــده باشــند و دقیــق بداننــد کــه چــه بایــد بکننــد. بیمــاران بــه خاطــر شکســتهای متوالــی کــه در فراینــد درمــان اتفــاق میافتــد، اغلــب بــا افســردگی مواجــه میشــوند. بنــده بیمــاری داشــتم کــه خـود پزشـک بـود و بـرای بـار سـوم از درمــان آیویاف اســتفاده میکــرد. وی بــا اینکــه کامــال مطلــع بــود کــه بایـد بـه اتـاق عمـل بـرود، امـا صبـح روز جراحــی، از شــدت اســترس فرامــوش کــرده بــود کــه بایــد ناشــتا مراجعــه کنــد و آب پرتقــال خــورده بـود. درمـان نازایـی آنقـدر بـا اسـترس همــراه اســت کــه بیمــاران را گیــج میکنــد. بیمــار دیگــری داشــتم کــه فـوق تخصـص غـدد اطفـال داشـت و بـرای درمـان مراجعـه کـرده بـود. خـط بنـده اصـال ناخوانـا نیسـت و بـا اینکـه تمــام دســتورات دارویــی را بــرای او بــه زبــان فارســی نوشــته بــودم، امــا بــاز هــم داروهــا را اشــتباه مصــرف کــرده بــود. ایــن نــوع اضطرابهــا بهنوعــی در ذهــن انســانها تأثیــر منفــی میگــذارد و زندگــی آنهــا را مختــل میکنــد. بــرای اینکــه بدانیــم ایــراد کار کجــا بــوده کــه یــک زوج نتوانســتهاند بــارور شــوند، اولیــن مرحلــه درمــان، امــور تشــخیصی اســت. امــور تشــخیصی شــامل آزمایشهــای هورمونشناســی، اورولــوژی، مشــاورهای کــه بــا اورولوژیســت انجــام میشــود، بخــش جنینشناســی و ... اســت تــا عیــب و ایــراد در زمینـه فاکتـور مردانـه شناسـایی شـود. بعـد از بررسـی اولیـه تصمیــم میگیریــم کــه چــه طــرح درمانــی بــرای ایــن فــرد مناســب اســت. معمــوال ســادهترین درمــان، تحریــک تخمک گــذ ا ر ی اســت کــه بــا کنتــرل ســونوگرافی و اســتفاده از درمانهــای دارویــی بــرای ایــن افــراد انجــام میشــود. اگـر ایـن مرحلـه جـواب ندهــد، مرحلــه بعــد آییــوآی یــا لقــاح داخــل رحمـی اسـت کـه در آن بـه بیمار دارو میدهیــم. در روش آییــوآی، عالوهبــر خانــم بــه آقــا هــم بایــد کمـک و هـر دو را بایـد تقویـت کنیـم. مرحلــه بعــد اســتفاده از روشهــای آزمایشــگاهی پیشــرفتهتر «آیویاف کانونشــنال» اســت کــه در تمــام دنیــا در مــوارد کمــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. فــرم پیشــرفتهتر آن «میکــرو اینجکشــن» اســت. در ایــن روش کــه بیمــاران برخــی درمانهــای دارویــی را میگیرنــد، ابتــدا خانــم آمــاده میشــود و وقتــی تخمــدان آمــاده پاســخگویی بــود، بــا یــک عمــل جراحــی تخمکهــا گرفتــه و بــه دســت جنینشــناس ســپرده میشــود. جنینشــناس در آزمایشــگاه ایــن تخمــک را بــا ا ســپر م همســر تلقیــح میکنــد و ســپس مرحلــه پایــش رشــد را بــرای جنیــن انجــام میدهـد تـا جنیـن بـه مرحلـه ‪3 2،‬ یـا 4 روزه برسـد. در تمـام ایـن مراحـل، رشــد پایــش میشــود و زمانــی کــه کیفیــت مناســب و مطلــوب مــا را پیـدا کـرد، بـا وسـایل مخصـوص بـه داخـل رحـم منتقـل میشـود. مرحلـه بعــد پایــش دارویــی و کنترلهایــی اسـت کـه از جنینـی کـه در روزهـای

ابتدایـی عمـر خــود اســت، انجــام میشــود تــا بــه مرحلــهای برســد کــه بــدن مــادر بتوانـد ایـن جنیـن را حمایـت کنـد و آن را نگــه دارد. توصیــه مــا همــواره ایــن اســت کــه اگـر در مـدت یـک سـال بـارداری رخ نـداد، زوجهـای جـوان بـه مـا مراجعـه کننــد. در شــیوه درمــان آیویاف مــا ایــن شــانس را بــه 30 تــا 40 درصــد می ر ســا نیم . یکــی از کارهــای مثبتــی کــه توســط وزیـر بهداشـت صـورت گرفتـه ایــن اســت کــه بیمههــا را ملــزم کــرده تــا حــدی داروهــای نابــاروری را تحــت پوشــش خــود قــرار دهنــد. امــا همیــن هــم دردســرهای زیــادی دارد. ممکــن اســت یــک بیمـار در یـک روز نیازمنـد 10 آمپـول باشــد امــا بیمــه تنهــا 8 واحــد آن را تحـت پوشـش قـرار میدهـد. درواقـع وظیفـهای هـم کـه بیمـه در نظـر گرفتـه بـا اماواگـر همـراه و بـرای بیمـار تـوأم بــا عــذاب اســت. متأســفانه برخــی داروهــای درمــان نابــاروری موجــود در بــازار، واقعــا کیفیــت خوبــی ندارنــد. شــاید اشــکاالت دارویــی در یــک جامعــه عــادی و بــرای افــراد زیــر 30 ســال کمتــر نمــود پیــدا کنــد، امــا در بیمارانـی کـه کاهـش ذخیـره تخمـدان دارنــد، بهدلیــل وابســتگی تحریــک تخمکگــذاری بــه دارو، در افــراد بـاالی 30 سـال و افـرادی کـه کاهـش ذخیــره تخمدانــی دارنــد، نقــش دارو بســیار مهــم اســت. مهمتریــن داروهایــی کــه در درمــان نابــاروری مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد شــامل داروهــای تحریــک تخمکگــذاری، داروهــای هیپوتاالمــوس و داروهــای حمایــت کننــده فــاز بعــد از انتقــال جنیــن هســتند. دسترســی بــه ایــن داروهــا نیــز آســان اســت. امـا یکـی دیگـر از چالشهـای حـوزه نابــاروری، مربــوط بــه بحــث رحــم اجــارهای اســت. ایــن روش کــه بــه لحــاظ فقهــی و شــرعی فاقــد مشــکل بـوده و در آن فـرد دقیقـه حکـم دایـه بـرای فرزنـد را دارد، بـا برخی شـرایط همــراه اســت. در گذشــته فرزنــد دو روزه را بــه دایــه میســپردند، امــروز ایــن اتفــاق در مــورد جنیــن دو روزه میافتــد. امــا ایــن روش از نظــر قانونــی دردســرهایی دارد کــه الزم اســت راهحلهایــی بــرای آن پیــدا شـود کـه افـراد کمتـر دچـار دردسـر شــوند. مــا معمــوال بــرای اینکــه دردســرهای قانونــی کمتــر شــود همیشــه توصیــه کردهایــم کــه اجــاره رحــم از وابســتگان صــورت گیــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.