پر تیراژترین و تنها نشریه پزشکی دارویی دو زبانه

novindaroo - - گزارش -

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری مدیر مسئول: دکتر احمدرضا همتی مقدم دبیر علمی: دکتر حمیدرضا نمازی دبیر تحریریه: محسن طاهرمیرزایی دبیر سایت: پدیده مظفری صفحه آرا و طراح گرافیک: پوریا تاجیک همکاران این شماره: دکتر زهرا حیدر، فرحناز احمدی، علی حاج رسولی ها، دکتر محمدرضا نیســیان، دکتر نجم الدین حسنی، دکتر محمدتقی اشتری، مژده بیات، دکتر جواد خدادادی با تشکر از: دکتر رسول دیناروند، دکتر عباس کبریایی زاده، دکتر هاله حامدی فر، دکتر جعفر میرفخرایی، دکتر مصطفی کریمی، دکتر مرتضی فالح پور، تلفن دفتر مرکزی: 88481057 واحد اشتراک: 88106205-6 روابط عمومی: 88725385 سازمان آگهی ها: 88481058 چاپ: هنر سرزمین سبز- 66814289 رایانامه: [email protected] وبسایت: www.novindaroo.ir/.com پیامک : 300026160016 کانال تلگرام: @novindaroo صندوق پستی: 15875-7911 نشــانی نشــریه: تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شــیرازی شمالی، ســاختمان -111 پالک ،211 طبقه سوم، واحد 7 - کدپستی: 1586713137

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.