کاهش قیمت دارو، مهمترین دستاورد

گپ وگفت نوروزی رئیس سازمان غذا و دارو با نوین دارو

novindaroo - - مصاحبه - پدیده مظفری

ســال 95 رو بــه اتمــام اســت و حــال وقـت آن اسـت کـه مدیـران و مسـئوالن کشــوری در حوزههــای مختلــف پروندههـای یـک سـال گذشـته خـود را روی میـز گذاشـته، بررسـی کـرده و ببینند در ســالی کــه گذشــت چــه قولهایــی داده شـد؟ چـه کارهایـی انجـام گرفـت؟ و چهکارهایــی باقــی مانــد بــرای ســال دیگـر و یـا شـاید مدیـران دیگـر؟ پایـان امسـال بـا توجـه بـه اینکـه بـا ماههـای پایانـی دولـت تدبیـر و امیـد نیـز همـراه اســت، بررســی کارهــا و برنامههــای از قبـل تعییـن شـده را حسـاستر میکنـد. در ایــن خصــوص دقایقــی را میهمــان رسـول دینارونـد، معـاون وزیـر بهداشـت و رئیـس سـازمان غـذا و دارو نیـز بودیـم.

بــا توجــه بــه روزهــای پایانــی ســال، ســازمان غــذا و دارو در یــک ســالی کــه گذشــت چــه دســتاوردهایی داشــته اســت؟ تأمیــن داروی بیمــاران بــه روال منطقــی انجام شـد و فشـاری در کشـور نداشـتیم. بــا وجــود بحرانهــای جدیــدی کــه در کشــور بــود ایــن موضــوع از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. میدانیــد کــه ایــن مشــکالت و تحریمهــا نوســان دارد. چنـد روز پیـش تحریـم تجهیـزات پزشــکی در آمریــکا دوبــاره بــه وجــود آمـد، قبـل از آنهـم مشـکالتی بـود. مـا در ایـن شـرایط توانسـتیم زنجیـره تأمیـن دارو و تجهیــزات پزشــکی را در کشــور مدیریـت کنیـم کـه مـردم دچـار مشـکل نشــوند. در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی کاهــش واردات را داشــتیم. باالخــره در 3 س ـال اخی ـر واردات داروی م ـا پانص ـد میلیــون دالر نســبت بــه 3 ســال قبــل آن کمتـر بـوده، در حالـی کـه دسترسـی مــردم بــه داروهــا بیشــتر شــده اســت. در بحــث راهانــدازی و معرفــی ورود داروهــای جدیــد بــه بــازار و لــوازم پزشــکی و تجهیــزات پزشــکی موفــق بـوده و صدهـا قلـم تولیـد ایـن لـوازم را در داخــل کشــور شــاهد بودیــم.

کارنامــه ســازمان غــذا و دارو در دولـت تدبیـر و امیـد چگونـه اسـت؟ کاهــش قیمــت صدهــا قلــم دارو و تجهیــزات پزشــکی در بخشهــای ارزی و ریالــی را میتــوان از مهمتریــن دس ـتاوردهای س ـالهای اخی ـر برش ـمرد. همانطــور کــه گفتــم کاهــش 500 میلیــون دالری واردات دارو از مهمتریــن دســتاوردهای وزارت بهداشــت در 3 سـال اخیـر اسـت. ایـن در حالـی اسـت ک ـه ت ـا پی ـش از اج ـرای برنام ـه تح ـول نظـام سـالمت، کشـور بـا کمبـود صدهـا قلــم دارو مواجــه بــود. در شــروع بــه کار دول ـت، رف ـع بح ـران کمب ـود دارو از مهمتریـن خواسـتههای مـردم بـه شـمار میرفــت. خــدا را شــکر هــم بحــران کمبـود دارو حـل شـد و هـم واردات دارو حــدودا 30 درصــد کاهــش یافــت.

در ایــن حــوزه چــه تغییــرات عمــدهای نســبت بــه دوران قبــل از طــرح تحــول ســالمت داشــتهایم؟ تـا پیـش از برنامـه تحـول نظام سـالمت 40 درصــد هزینههــای بخــش بســتری و 45 درصــد هزینــه بخــش ســرپایی بیمــاران صعبالعــالج از جیــب مــردم پرداخـت میشـد کـه بـا اجـرای برنامـه تحـول نظـام سـالمت، هزینـه از جیـب در بخـش بسـتری بـه حـدود 6 درصـد و ســرپایی بیمــاران صعبالعــالج بــه حـدود 11 درصـد کاهـش یافتـه اسـت. یکـی از اقدامـات مهـم و مؤثـر دولـت و وزارت بهداشــت افزایــش دسترســی مـردم بـه خدمـات و کاالهـای سـالمت بــود. ارجــاع بیمــاران بــرای تهیــه دارو و لــوازم پزشــکی از بیــش از 40 درصــد بــه کمتــر از 3 درصــد کاهــش یافت ـه اس ـت. افزای ـش کیفی ـت، ایمن ـی، ســالمت و اصالــت کاال از مأموریتهــا و مهمتریــن برنامههــای ســازمان غــذا و داروسـت. در 3 سـال اخیـر اقدامـات مؤثـری در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه اسـت و در حـال حاضـر مـردم و دولت ب ـه وزارت بهداش ـت و س ـازمان غ ـذا و دارو بهعنــوان مرجــع ســالمت اعتمــاد دارنــد و ایــن جایــگاه تثبیــت شــده اسـت کـه دسـتاورد بزرگـی محسـوب میشــود. همچنیــن تنظیــم بــازار در حــوزه دارو و تجهیــزات پزشــکی از دیگــر مأموریتهــای ســازمان غــذا و دارو بـود. تنظیـم بـازار و دسترسـی بـه معنـای کامـل از اهـداف سـازمان اسـت کــه در ســالهای اخیــر برنامههــای متمرکــزی در راســتای قیمتگــذاری و کنتــرل قیمتهــا در حــوزه دارو و تجهیــزات پزشــکی صــورت گرفتــه اس ـت.

ســازمان غــذا و دارو بــرای ســال جدیـد چـه برنامههـای ویـژهای را در نظ ـر دارد؟ کاهــش بیماریهــای غیــر واگیــر از برنامههــای جدیــد ســازمان غــذا و دارو اســت. در گذشــته تمرکــز بــر روی ســالمت، بهداشــت و ایمنــی م ـواد غذای ـی ب ـود. در ح ـال حاض ـر ب ـا توجــه بــه نقشــی کــه تغذیــه در بــروز و یــا پیشــگیری از بیماریهــای قلبــی و عروقــی دارد، توجــه بــه میــزان قنــد، چربـی و نمـک از مهمتریـن برنامههـای ســازمان غــذا و دارو اســت. در افــق 1404 میــزان اســیدهای چــرب ترانــس در تمامـی مـواد غذایـی بایـد بـه صفـر برســد. همچنیــن 600 میلیــارد ریــال اعتب ـار بهمنظ ـور تجهی ـز آزمایش ـگاههای زیرپوشــش بهمنظــور افزایــش ســرعت تشــخیص ســموم مــواد غذایــی و آالیندههــای دیگــر اختصــاص یافتــه اسـت. نـگاه جدیـد سـازمان حرکـت بـه ســمت کاهــش بــار بیماریهــای غیــر واگیـر در کشـور اسـت کـه امیدواریـم با توجـه بـه افزایـش سـن امیـد بـه زندگی در کشــور بــه آن دســت پیــدا کنیــم.

مهمتریـن چالشهایـی کـه در یـک سـال گذشـته داشـتید چـه بوده اسـت؟ چالشی خاصی نداشتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.