خبر ویژه

novindaroo - - مصاحبه -

سـرمایه و تکنولـوژی فرانسـوی در ایـران

پــس از عملــی شــدن برجــام بســیاری از ســرمایهگذاران خارجــی متمایــل بــه حضـور در ایـران شـدهاند و ایـن موضـوع در حـوزه دارو نمـود بیشـتری یافتـه اسـت. درحالیکـه صنعـت داروی ایـران بـه عبـور از مرزه ـا فک ـر میکن ـد، ج ـذب س ـرمایه و تکنول ـوژی خارج ـی ه ـم میتوان ـد مناف ـع بســیاری بــرای ایــن صنعــت اســتراتژیک داشـته باشـد. چنـد روز پیـش دکتـر رسـول دینارونـد رئیس سـازمان غـذا و دارو، سـفیر فرانسـه در ایـران، مدیـرکل سـازمان نظـارت بـر دارو و مـواد مخـدر سـازمان غـذا و دارو، برخـی پیشکسـوتان صنعـت داروسـازی و جمعـی از متخصصان در نهمیـن روز از دهه مبـارک فجـر بـرای شـروع بـه کار یکـی از ای ـن پروژهه ـا در کن ـار ه ـم جم ـع ش ـدند. طبـق ایـن پـروژه قـرار اسـت بـا همـکاری طــرف ایرانــی و طــرف فرانســوی، تولیــد تحــت لیســانس داروهــای بیولوژیــک و High-tech جهــت درمــان بیماریهــای خـاص نظیـر سـرطان و ... در ایـران عملیاتی ش ـود. همـان روز کلنـگ زنـی عملیات سـاختمانی شــرکت داروســازی «دارالن دارو» بــا سـرمایهگذاری مشـترک شـرکت داروسـازی IPSEN فرانســه و گــروه دارویــی داریــان ســالمت در ایــران انجــام شــد. دارالن دارو کــه از شــرکتهای فعــال بیوتکنولــوژی اســت، بــر اســاس آخریــن اســتانداردهای GMP اروپایــی بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید و از اهــداف آن بــر اســاس توافــق انجامشــده بــا شــرکت فرانســوی، تأمیــن نیــاز دارویــی بیمــاران ایرانــی و همچنیــن صـادرات بـه کشـورهای همسـایه خواهـد ب ـود. دسترســي آســان و بیشــتر بیمــاران بــه داروه ـاي خ ـاص، کاه ـش قیم ـت داروه ـا بـا توجـه بـه تولیـد داخـل بهجـای واردات آنهــا، جلوگیــري از خــروج ارز و ایجــاد اشـتغال و همچنیـن انتقـال دانـش و فناوري روز بـه کشـور از سـایر مزایـای ایـن پـروژه ب ـزرگ هس ـتند ک ـه م ـورد تأکی ـد مقام ـات حاض ـر در مراس ـم نی ـز ق ـرار گرف ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.