اقتصاد دارو برگشت پول را تضمین می کند

novindaroo - - پروندهویژه - فرحناز احمدی

اجرایــی شــدن طــرح تحــول نظــام ســالمت بارقــه امیــدی بــود بــر دل داروســازان کشــور تــا شــاید بیــش از هـر زمـان دیگـری نقـش آنـان در نظـام ســالمت دیــده شــده و بــه بهتریــن صـورت ممکـن از تخصـص داروسـازی در نظـام درمـان اسـتفاده شـود. هـر چنـد بـا اجرایـی شـدن ایـن طـرح و گذشـت چندی ـن س ـال از زم ـان اج ـرای آن ای ـن حلقــه از زنجیــره درمــان ناامیــد شــدند امــا گاه از گوشــه و کنــار برنامه هــای پیشــنهادی ارایــه می شــود کــه روزنــه امیــد را همچنــان بــاز نگــه مــی دارد. ایـن بـار پـای درد و دل جلیـل سـعیدلو داروسـاز و عضـو هیـات مدیـره انجمـن داروســازان ایــران نشســتیم.

ب ـه نظـ ر ش ـما ب ـا اجرایـ ی شـ دن طــرح تحــول ســالمت جایــگاه داروسـازان بـه خوبـی تعریـف شـده اســت؟ مـا امیـدوار بودیـم داروسـازان در طـرح تحـول سـالمت دیـده شـوند. خدمـات داروســاز در واقــع طبــق پروتکل هــا و اسـتانداردهای بیـن المللـی کامـال تعریف شـده اسـت و حـذف ایـن خدمـات بـه هــر شــکلی دودش بــه چشــم بیمــار مـیرود. اصـرار مـا بـر اینکـه خدمـات داروســازان در طرحهــای مختلــف از جملــه در طــرح تحــول ســالمت بــه رسـمیت شـناخته شـود و نقش داروسـاز در چرخـه درمـان پررنـگ تـر باشـد اول بـه دلیـل مصلحـت بیمـار اسـت و اینکـه از هزینههـای خیلـی زیـادی جلوگیـری میشــود و بیمــار منتفــع میشــود و هـم داروسـازان مـا نهایتـا هویـت حرفـه ای باالتــری پیــدا می کننــد و بــه آنچــه کـه اسـتحقاق آن را دارنـد ماننـد سـایر کشــورهای پیشــرفته دســت خواهــد یاف ـت.

در ایــن بیــن داروســازان بیمارســتانی چــه جایگاهــی دارنــد؟ هرچقــدر از نظــام ســرپایی درمــان بــه نظـام بسـتری یعنـی بیمـاران بسـتری در بیمارسـتانها پیـش رویـم هـم اهمیـت بیمــار هــم اهمیــت پرســنل و هــم اهمیــت خدمــات دارویــی پررنــگ تــر میشـود. چـون بیمارانـی کـه وضعیـت عـادی دارنـد سـرپایی درمـان می شـوند امـا بیمارانـی کـه از بیمـاری جـدی تری رنــج می برنــد در بیمارســتان بســتری هســتند. پــس دخالتهــای چرخــه درمــان هــم مهــم تــر می شــود. نشــان داده شــده کــه داروســازان بیمارســتانی میتواننــد در بســیاری از مــوارد کمــک حــال گــروه درمــان باشــند. همچنیــن در تجویــز مناســب دارو بــه منظـور جلوگیـری از اتـالف بـی جهـت داروهایــی کــه ممکــن اســت بــرای بیمــاران تجویــز شــود نقــش بســیار مفیــدی میتواننــد داشــته باشــند و اینکـه در واقـع درمـان بیمـار در چرخـه مناسـب خـود و بـه نحـو بهتـری انجـام شــود.

در حــال حاضــر بیمارســتانها اســتفاده بهینــه و درســتی از داروســازان بیمارســتانی دارنــد؟ در حـال حاضـر کـم کـم بـا توجـه بـه تــالش همکارانــی کــه در ایــن عرصــه فعــال بودنــد ایــن نقــش دارد جــا میافتـد امـا هنـوز تـا حالـت مطلـوب فاصلـه زیـاد اسـت و امیـد داریـم کـه مسـوولین بـا توجـه بـه تجاربـی کـه در قضیــه بیمارســتان های آموزشــی داشــته انــد در ایــن مــورد هــم زیربنــای قانونــی را فراهــم کننــد و هــم اجبــار داشــته باشــند کــه از داروســازان در محیطهــای بیمارسـتانی بیشـتر اسـتفاده شـود.

انجمـن داروسـازان قدمـی در ایـن زمینـه برداشـته اسـت؟ بلـه قطعـا. سـمینارهایی بـه همیـن منظور برگــزار شــده اســت. کارگروهــی نیــز تشـکیل شـده کـه کارگـروه داروسـازی بیمارسـتانی اسـت و انجمـن داروسـازان در همیــن راســتا تشــکیل داده و بســیار کارگــروه فعالــی اســت و بــا هدایــت هیـات مدیـره انجمـن داروسـازان ایـران پیگیـر اهـداف عالیـه ای کـه بـرای ایـن منظـور تعریـف شـده هسـتند.

آیــا بســتههای مشــاوره ای در داروخانههــا ارایــه میشــود یــا چــون هنــوز حــق فنــی و یــا حــق مشــاوره پرداخــت نمی شــود ایــن بســته ها ارایــه نمی گــردد؟ ایــن برداشــت بــی انصافــی اســت. داروســازان مــا همیشــه پاســخگوی خواســتهها و نیاهــای بیمــاران هســتند. علــی رغــم اینکــه در واقــع بــه هیــچ عنــوان بــه آن شــکلی کــه بایــد و ش ـاید ارزش ای ـن قضی ـه دیــده نشــده ولــی هم ـکاران مــا هــم توضیحــات کافــی را در رابطــه بــا مصــرف داروهــا بــه بیمــاران می دهنــد و هــم اگــر ســوالی داشــته باشــند حتمــا پاســخگو هســتند. اگــر شــیوه و رون ـد کار را در نظ ـر بگیری ـد در عم ـده داروخانههــا بــاالی 90 درصــد ایــن اتفــاق می افتــد و اگــر در تعــدادی از داروخانه هــا هــم ایــن اتفــاق نمی افتــد بــه هــر حــال نهادهــای بازرســی و نظارتــی میتواننــد بــا ایــن قضایــا برخــورد کننــد. داروســازان از شــرایط فعلــی راضــی هســتند؟ نــه. داروســازان خدماتشــان ارزش گــذاری مناســب نشــده و نادیــده گرفتــه میشـود. در واقـع ایـن موضوعی اسـت کـه همـه همـکاران مـا را آزار میدهــد. بــه خاطــر اینکــه معــادل گروههــای دیگر پزش ـکی تحصی ـل کرده ان ـد و انتظ ـار دارن ـد در قب ـال خدماتــی کــه ارایــه میدهنــد آنچ ـه ک ـه مس ـتحق آن هس ـتند را دریافــت کننــد کــه متاســفانه اینگون ـه نیس ـت. درح ـال حاض ـر زنجیره تامیـن بـه خاطـر عدم پرداخــت بیمههــا دچــار مشــکل شــده اســت. ایــن مســاله در اقتصــاد داروخانه هــا و خصوصــا داروخانه هــای بیما ر ســتا نی چــه مشــکال تی ایجـاد کـرده ا ســت ؟ قاعدتــا یــک بخشـی از کار داروخانـه ارتبـاط مسـتقیم بــا اقتصــاد دارد. در اقتصــاد دارو ماننــد هم ـه اقتصاده ـای دیگ ـر بای ـد یکس ـری تضامینــی در راســتای برگشــت پــول وجــود داشــته باشــد. بــا توجــه بــه شــرایطی کــه بیمه هــا در چنــد ســال گذشــته و اخیــرا داشــته انــد همیشــه بــا دیرپرداخــت هزینههــای دارویــی بیمــاران مواجــه بودیــم. علــی رغــم اینکــه تاکیــدات قانونــی چیــز دیگــری را می گویــد ولــی رعایــت نمی شــود و حتـی بحـث خسـارت دیرکـرد در قانـون مطـرح شـده اسـت ولـی بـه هیـچ عنوان زیــر بــار نمیرونــد. ایــن عملکــرد بیمــه باعــث شــده کــه داروخانه هــا سرمایه هایشــان را بــه صــورت رایــگان در اختیــار ســازمانهای بیمــه گــر بگذارنــد در حالــی کــه بــرای تامیــن منابـع مالـی خـود مجبـور هسـتند نـرخ بهــره 25 تــا 30 درصــدی بــه بانک هــا پرداخـت کننـد و اینهـا باعـث میشـود کــه اقتصــاد داروخانــه اقتصــاد بیمــاری باشــد و در نهایــت وقتــی کــه یــک مجموعــه اقتصــادش خــوب نچرخــد حواشـی بـرای آن بوجـود می آیـد. عـدم تامیـن کاال و دارو بـه دلیـل نداشـتن بنیـه مالـی و چکهـای برگشـتی و در نتیجـه سلسـله اتفاقاتـی کـه زنجیـروار بـه هـم مرتبــط هســتند روی می دهــد و اینهــا باعــث می شــود کــه نهایتــا هــدف مــا کـه بیمـار اسـت در انتهـای خـط نتوانـد از ایــن خدمــات درســت بهــره منــد شـود و داروسـاز بخـش خصوصـی مـا کـه هیـچ دخالتـی در ایـن زمینـه نـدارد متضــرر ایــن قضیــه اســت. متاســفانه علـی رغـم اینکـه مصاحبههـای زیـادی در ایـن زمینـه شـده همیـن رونـد ادامـه دارد و امیدواری ـم ای ـن قضی ـه ی ـک ب ـار بـرای همیشـه بـه شـکل اساسـی اصـالح شــود.

ایــن عــدم تامیــن اعتبــار روی سـرمایه گـذاری در ایـن بخـش هـم تاثیــر گذاشــته اســت؟ قطعــا همیــن گونــه اســت و اگــر سـرمایه داران ادامـه می دهنـد بـه دلیـل ایـن اسـت کـه تحصیـالت آنهـا در ایـن ارتبـاط بـوده و سـرمایه گـذاری قبلـی کــرده انــد و امیــدوار هســتند شــرایط بهتــر شــود کــه ادامــه می دهنــد. بــه نظــرم میرســد کــه بــرای شــروع شـاید ایـن کار از دیـد اقتصـادی اصـال پاســخگو نیســت. در واقــع ســرمایه گــذاری بــرای تاســیس داروخانه هــا بـرای همـکاران جدیـد فـارغ التحصیـل مــا و یــا همکارانــی کــه می خواهنــد تــازه وارد ایــن کار شــوند بــه هیــچ عنــوان توجیــه اقتصــادی نــدارد.

ســاز و کار انجمــن داروســازان ایــران در حــال حاضــر چگونــه اس ـت؟ انتخاب ـات دور جدیـ د لغـ و و ب ـه ش ـش م ـاه دیگـ ر موکـ ول شـ د؟ هنـوز هیـچ چیـز صـد در صـد قطعـی نیســت. نظریــه قطعــی وزارت کشــور بــه زودی مشــخص می شــود. آنچــه کــه مــا در حــال حاضــر می دانیــم ایـن اسـت کـه بـه علـت نداشـتن کـد فــردی انتخاباتــی بــرای شهرســتان ها وزارت کشــور گفتــه کــه نظریــه مجمــع را تاییــد نخواهنــد کــرد. در حــال حاضــر رایزنــی میشــود و صحبتهایــی شــده اســت. شــاید وزارت کشــور نظــرش را برگردانــد و شــاید هــم اصــرار داشــته باشــد کــه انتخابـات بایـد مجـدد برگـزار شـود. در آن صـورت شـش مـاه پروانـه انجمـن داروسـازان ایـران تمدیـد خواهـد شـد و در ظــرف ایــن شــش مــاه مجــددا انتخابـات در شـعب برگـزار و تشـکیل میشــود و رونــد قانونــی پیگیــری خواهــد شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.