یادداشت مهمان

novindaroo - - تقویمسالمت -

برندینگ یک استراتژی

دکتر امیرحسین معینی زندی متخصــص مارکتینــگ اســتراتژی و برندینــگ شــرکتهای دارویــی برندینـگ یـک هـدف نیسـت بلکـه یک اسـتراتژی اسـت. یـک شـرکت دارویی را در نظـر بگیریـد کـه هدفش فـروش 100 میلیـارد تومـان از 120 محصـول خـود در یـک سـال اسـت. بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف بایـد یکسـری اسـتراتژی انجـام و هزینههایـی صـرف شـود. یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای برندسـازی، اقتصـادی بـودن آن اسـت و بسـیاری از شـرکتهای داروسـازی بزرگ کشـور، میتوانند با اسـتفاده از برندسـازی دوبــاره بــه اوج خــود بازگردنــد. امـروزه هزینههـای مارکتینـگ یـک برنـد ژنریـک بیـش از002 میلیون تومان، بسـته بـه زمـان اسـت. بهعنـوان مثـال ممکـن اسـت یـک شـرکت دارویـی بـرای تولید یــک تیــزر حــدود 17 میلیــارد تومــان هزینــه کنــد درحالیکــه امــکان دارد کل درآمــد آن ایــن مقــدار باشــد. ایــن هزینههـا زیـاد و سـنگین اسـت امـا بایـد برنـد سـازمان را تقویـت کننـد و ازلحـاظ هزینـهای ایـن ارجحیـت وجـود دارد کـه ایـن برندسـازی انجـام شـود. در حـال حاضـر تبلیـغ از طریـق رسـانه ملــی و رادیــو بســیار گــران اســت. امــا میتــوان از رســانههای ارزانتــر و موثــری ماننــد تلگــرام و اینســتاگرام بــرای کورپوریــت برندینــگ اســتفاده ک ـرد. خ ـوب نیس ـت تع ـداد فالوئره ـای اینسـتاگرام شـرکتهای دارویـی مطـرح ایــران اینقــدر پاییــن اســت. برخــی دلقکهــای اینســتاگرام 2 تــا 3 میلیــون فالوئ ـر دارن ـد ام ـا تأس ـفبار اس ـت ک ـه شــرکتهای ایرانــی از چنیــن ظرفیتــی اســتفاده نمیکننــد. زمانــی کــه یــک شــرکت دارویــی برندســازی ســازمانی را انجــام دهــد، محصــوالت بعــدی او راحتتــر در جامعــه پذیرفتــه میشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.