طبیعت

novindaroo - - درمانطبیعی - ترجمه: علی حاجرسولیها

پیــش از آغــاز دارودرمانــی، تغییــرات ســبک زندگــی و برخــی درمانهــای خانگـی را بـرای فشـارخون بـاال امتحـان کنیـد. جـای تعجـب نیسـت کـه عواملـی ماننــد تغذیــه و ورزش نقــش زیــادی در کاهــش فشــارخون ایفــا میکننــد؛ بنابرایــن همیشــه ایــن 2 عامــل را در نظـر داشـته باشـید. ممکـن اسـت ایـن درمانهـای طبیعـی بـا عملکـرد داروهـا تداخــل داشــته باشــند.

۱- کمی چای ترش بنوشید

فرهنگهایـی در سراسـر جهـان از گیـاه هیبیسـکوس (چـای تـرش) بـرای کنتـرل فشــارخون بهصــورت طبیعــی اســتفاده میکردنــد؛ امــا در دهــه گذشــته بــود کــه مطالعــات انجامشــده نشــان دادنــد ایـن درمـان چیـزی فراتـر از تنهـا یـک فرهنگعامـه اسـت. در ابتـدا ایـن گیـاه بهعنــوان مــدر عمــل و ســدیم را از جریـان خـون جـذب میکنـد؛ بنابرایـن فشـار بـر دیوارههـای شـریانی را کاهـش میدهــد. حتــی جالبتــر ایــن اســت کــه میتوانــد عملکــرد مهارکنندههــای آنزیــم مبــدل آنژیوتانســین )ACE( را تقلیــد کنــد. مهارکنندههــای ،ACE گروهــی رایــج از داروهــا هســتند کــه بــرای درمــان فشــارخون بــاال بــه کار میرونــد. آنهــا مانــع از فعالیــت آنزیــم مبــدل آنژیوتانســین میشــوند کــه نقشــی حیاتــی در سیســتم رنیــنآنژیوتانســین ایفــا میکنــد؛ سیســتمی هورمونــی کــه فشــارخون و تعــادل مایعــات را تنظیــم میکنــد. در نتیجــه ایـن مهـار، رگهـای خونـی متسـع شـده و حجــم خــون کاهــش مییابــد کــه فش ـارخون را پایی ـن م ـیآورد. ب ـا آنک ـه قطعــا بــه قــدرت داروهــای تجویــزی ACE نیسـتند، همچنـان میتوانـد تأثیـری شــگفتآور داشــته باشــد. شما نیاز خواهید داشت به... خشکشــده 1 تــا 2 قاشــق چایخــوری از چــای تــرش - 1 فنجان آب داغ تازه و لولهکشی (اختیـاری) عسـل، لیمـو یـا 1-2 چـوب دارچیـن دستورالعملها آب را ب ـه ج ـوش آورده و چ ـای ت ـرش و چوبهــای دارچیــن (در صــورت اســتفاده از آنهــا) را اضافــه کنیــد و اجــازه دهیــد بــه مــدت 5 دقیقــه دم بکش ـد. عس ـل ی ـا لیم ـو را ب ـرای طع ـم بخشــی افــزوده و 3-2 بــار در روز بنوشــید. همچنیــن میتــوان آن را بهص ـورت چ ـای س ـردی مطب ـوع ب ـرای روزهــای گــرم تابســتان تهیــه کــرد.

۲- آب نارگیل بنوشید

آب نارگیــل در داخــل پوســته ســبز نارگیلهــای نــارس یافــت میشــود کـه مزایـای طبیعـی خـود را بهصـورت ارگانیــک و خــام حفــظ میکنــد. ایــن مــاده دارای پتاســیم و منیزیــم اســت کــه هــر 2 مرتبــط بــا عملکــرد منظــم عضــالت هســتند و البتــه کــه قلــب یــک عضلــه بــزرگ غولپیکــر اســت. درحالیکــه تعــدادی مطالعــه محــدود دربـاره تأثیـر آب نارگیـل بـر فشـارخون بــاال وجــود دارد، بســیاری از افــراد میگوینــد کــه بــه کاهــش فشــارخون کمــک کــرده اســت. در مطالعــات انجامشــده، بــه نظــر میرســید بهویــژه فشــارخون سیســتولیک را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد. اگــر مشــکلی بــا آب نارگیــل نداریــد، ثابــت شــده کــه میتوانــد درمانــی قابلاطمینــان بــرای شــما باشــد. شما نیاز خواهید داشت به... دستورالعملها 200 گرم آب نارگیل تازه و ارگانیک 2-1 بـار در روز، 200 گـرم آب نارگیـل بنوشــید. اگــر روزی یکبــار آن را مینوش ـید، صب ـح ای ـدهآل اس ـت. ب ـرای 2 بــار نوشــیدن در روز، صبــح و شــب زمــان مناســبی اســت. درمانهای طبیعی برا

۳- روغن ماهی اعجابانگیز

ممکــن اســت چشــمهایتان گــرد شــود؛ زیــرا آن را همهجــا میبینیــد؛ امــا روغــن ماهــی و اســیدهای چــرب امــگا 3 فراوانــش، بســیار بــرای قلــب مفیــد هســتند. درحالیکــه دربــاره تأثیــر آن بــر کاهــش خطــر ابتــال بــه حم ـالت قلب ـی ی ـا س ـکته مغ ـزی م ـردد هســتند، در مــورد کاهــش فشــارخون موفـق نشـان داده شـده اسـت. همچنیـن تریگلیسـیرید را کـم کـرده و کلسـترول LDH(خــوب) را افزایــش میدهــد. بــه بیمـاران پیونـد قلـب، روغـن ماهـی داده میش ـود ت ـا خط ـر ابت ـال ب ـه فش ـارخون بــه دنبــال پیونــد را کاهــش دهــد. شما نیاز خواهید داشت به... دستورالعملها روغن ماهی با کیفیت باال مـن ترجیـح میدهـم روغـن ماهـی مایـع را در آبپرتقــال بریــزم تــا قرصهایــی را مصـرف کنـم کـه میتواننـد عـوارض جانبــی ناخوشــایندی داشــته باشــند. مقــدار مناســب بــرای خــود را کــه در پش ـت بط ـری مش ـخص ش ـده، اس ـتفاده کنی ـد.

۴- زالزالک برای قلب سالم

زالزالـک گیاهـی سرشـار از فالونوئیدهـا ازجملــه پروســیاندینهای الیگومریــک )OPC( و کوئرسـتین اسـت. این ترکیبات بـه خاطـر داشـتن مزایـای بسـیاری تبلیغ میشــوند؛ امــا یکــی از بیشــترین بیماریهایــی کــه تأثیــر آن بــه اشــکال مختلــف مطالعــه شــده، بیماریهــای قلبــی اســت. ایــن عارضههــا شــامل آریتمــی، تپــش قلــب، بهبــود عملکــرد مویرگهــا، تنظیــم متابولیســم گلوکــز هسـتند. همچنیـن فشـارخون شـریانی و خطـر ابتـال بـه فشـارخون بـاال را کاهـش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.