علیه فشار

novindaroo - - درمانطبیعی -

ی کاهش فشارخون باال میدهــد. فالونوئیدهــا میتواننــد فعالیتهـای مختلفـی روی خـون انجـام دهن ـد؛ ام ـا مهمتری ـن س ـازوکار مرب ـوط بــه فشــارخون بــاال، اتســاع عــروق خونـی اسـت کـه درنهایـت فشـارخون را کاهــش میدهــد. شــما میتوانیــد زالزالــک را در قالــب چــای یــا بهصــورت «تــوپ» مصــرف کنیــد کــه در ادامــه توضیــح داده شــده اســت. در ایـن دسـتورالعمل بـه دارچیـن و زنجبیـل نی ـز اش ـاره ش ـده ک ـه ب ـرای کم ـک ب ـه روانــی جریــان خــون عالــی هســتند. شما نیاز خواهید داشت به... زالزالــک 4 قاشــق غذاخــوری پــودر میــوه دارچیــن نصــف تــا یــک قاشــق غذاخــوری پــودر آب عسل خالص خرنوب دستورالعملها پودر کاکائو یا پــودر دارچیــن و زالزالــک را در یــک کاســه ریختــه و بــا یکدیگــر مخلــوط کنیـد. تنهـا عسـل و آب را اضافـه کنیـد ت ـا خمی ـر س ـاخته ش ـود. ای ـن مخل ـوط را ب ـا پ ـودر کاکائ ـو ی ـا خرن ـوب غلی ـظ کنیــد تــا زمانــی کــه خمیــری تشــکیل شــود کــه بتوانیــد آن را بهراحتــی بــه شــکل توپهــای کوچکــی درآوریــد کــه بزرگتــر از ناخــن انگشــت ســبابه شــما نباشــد. آنهــا را در یــک ســینی شــیرینی گذاشــته و داخــل یــک فــر در دمــای بســیار پاییــن (کمتــر از 65 درجـه سـانتیگراد) خشـک کنیـد. ایـن توپهـا را بـه مـدت نامحـدود در یـک ظــرف شیشــهای، دور از نــور مســتقیم خورشــید و در جــای خنــک نگهــداری کنی ـد.

۵- سیر را انتخاب کنید

ســیر یکــی از اصلیتریــن درمانهــای خانگــی اســت. ایــن گیــاه سرشــار از اجزایــی اســت کــه بــرای طیــف گســتردهای از بیماریهــا ازجملــه فشــارخون مفیــد هســتند. فقــط یــک نکتــه کوچــک وجــود دارد. آلیســین یــک ترکیــب ارگانوســولفور - محتــوی گوگــرد - اســت کــه باعــث تعــدادی از خــواص درمانــی ســیر بــوده و در هنــگام مصــرف ســیر خــام بهخوبــی وارد بــدن انســان نمیشــود. آلیســین نسـبتا ناپایـدار اسـت و بهطـور معمـول در تمــاس بــا مــوادی کــه ماننــد اســید معــده PH کمتــر از 3 دارنــد، غیرفعــال میشــود؛ بااینحــال زمانــی کــه بــه شــکل قــرص مصــرف شــود، یــک بـازده آلیسـین تضمینشـده وجـود دارد کـه مقـدار مناسـب بـرای کسـب نتایـج مطمئـن یعنـی کاهـش فشـارخون را بـه شــما میرســاند. در هنــگام مصــرف ایــن قرصهــا، اطمینــان حاصــل کنیــد کــه آزادســازی آلیســین آن بــه میــزان قابلتوجــه و اســتاندارد اســت. در مطالعـات متعـدد راجـع بـه فشـارخون، 8٫1 میلیگــرم در هــر دوز، فشــارخون را در عـرض 12 هفتـه 01درصـد کاهـش داد. شما نیاز خواهید داشت به... دستورالعملها قرصهای سیر با کیفیت خوب آنهـا را بهصورتـی کـه در پشـت بطـری نوشـته شـده اسـت، مصـرف کنید.

۶- هندوانه در صبح

هــر روز صبــح، بــه هندوانــه پایبنــد باشــید. اغلــب اوقــات هندوانــه مشــخصا بهعنــوان یــک میــوه تابســتانی دیــده میشــود؛ امــا میتوانــد بــه کاهــش فشــارخون نیــز کمــک کنــد. ترکیبــی آلــی بــه نــام سـیترولین کـه یـک اسـیدآمینه اسـت، بــرای نخســتین بــار در ســال 1914 از هندوانــه اســتخراج شــد. پــس از مصــرف، بــدن میتوانــد ســیترولین را بــه اســیدآمینه ال-آرژینیــن تبدیــل کنــد کــه پیــش ســازی بــرای تولیــد نیتریــک اکســید اســت. نیتریــک اکســید بــه ســلولها و سیســتمهای مختلفــی در بــدن شــما مــیرود کــه غیــر از عملکردهــای دیگــر، میــزان شــدت پمپــاژ خــون در سراســر بــدن را تنظیــم میکنــد کــه بــه نــام مقاومـت سیسـتماتیک عروقـی شـناخته میشـود. ایـن مـاده عـروق خونـی را متســع میکنــد کــه موجــب کاهــش مقاومــت عروقــی شــده و درنهایــت باعــث کاهــش فشــارخون میشــود. شما نیاز خواهید داشت به... دستورالعملها 1 تا 2 فنجان هندوانه تازه هــر روز صبــح هندوانــه را بــا معــده خالــی مصــرف کنیــد. اگــر در منــزل دســتگاه فشــارخون داریــد، خودتــان را بپاییــد و تغییــرات را مشــاهده کنیــد.

۷- چای زنجبیل و هل

در یــک مطالعــه، بــه گروهــی از شــرکتکنندگان روزانــه 1 قاشــق چایخــوری پــودر هــل بــرای چنــد هفتــه داده شــد. نتایــج نشــاندهنده کاهــش چشــمگیر در فشــارخون بــود. زنجبیــل و دارچیــن، هــر 2 ادویههــای گرمـی هسـتند که گـردش خـون را بهبود میبخشــند. شــما میتوانیــد بــا آنهــا یــک چــای لذتبخــش بــرای کمــک بـه سـالمت قلـب خـود تهیـه کنیـد. بـه نظـر میرسـد چـای سـیاه فشـارخون را تــا حــدودی بهبــود میدهــد. ایــن امــر بـه احتمـال زیـاد ناشـی از غلظـت زیـاد فالونوئیــد اســت؛ اگرچــه در صورتــی کــه فشــارخون بســیار باالیــی، کافئیــن ممکــن اســت بیشــتر آســیب بزنــد تــا مفیــد باشــد. ایــن چــای تنــد و گــرم بهویــژه در روزهــای ســرد زمســتان بســیار لذتبخــش اســت. شما نیاز خواهید داشت به... عسل نصف فنجان آب هل 2 تا 3 قاشق چایخوری - 1 قاشق چایخوری دانه - نصــف قاشــق چایخــوری پــودر زنجبیــل یــا 2 قاشــق چایخــوری زنجبیــل خردشــده تــازه - 1 قاشق چایخوری پودر دارچین کیسـهای ی ـک و نی ـم قاش ـق غذاخ ـوری چ ـای سـیاه یـا 1 چـای هاون نصف فنجان شیر دستورالعملها هاون و دسته دانههـای هـل را خـرد کنیـد تـا روغـن آن آزاد شــود. نیــازی بــه ریــز کــردن زیــاد آنهــا وجــود نــدارد. در یــک ظــرف تمــام ترکیبــات بهجــز عســل را مخلــوط کنیــد. آن را بــه جــوش آورده و بعــد بــرای 6-9 دقیقــه بهصــورت مالیــم بجوشــانید تــا زمانــی کــه بــه رنــگ قهــوهای ســوخته درآیــد. عســل را افـزوده و هـم بزنیـد. سـپس آن را در یـک لیـوان ریختـه و لـذت ببریـد! روزی 1 تــا 2 بــار بنوشــید.

۸- جوشانده پنجه گربه

پنجـه گربـه ‪،)Uncaria tomentosa(‬ گیاه ـی چوب ـی اس ـت ک ـه در آمری ـکای جنوبــی و مرکــزی یافــت میشــود و بیشــترین اســتفاده آن در جنگلهــای بارانــی آمــازون اســت. نــام آن از خارهــای روی گیــاه گرفتــه شــده کــه بســیار شــبیه بــه پنجههــای گربــه هســتند. ایــن گیــاه از گذشــته بهعنــوان درمانـی سـنتی در زیسـتگاه بومـی خـود مصــرف میشــده اســت؛ امــا مطالعــات آزمایشــگاهی باالخــره شــواهدی بــرای مزایــای امیدبخــش نشــان دادنــد کــه یکـی از آنهـا، کاهـش فشـارخون اسـت. ایـن کار را از طریـق گشـاد کـردن عروق خونــی (وازودیلیشــن) انجــام داده و در نتیجـه بـا بهبـود جریـان خـون، فشـار آن را کاهــش میدهــد. همچنیــن میتوانــد بهعنـوان یـک دیورتیـک خفیـف عمـل کــرده و بــدن را از آب و نمکهــای غیرضــروری خــالص کنــد کــه بازهــم میتوانــد فشــارخون بــاال را کاهــش دهــد. تاننهــا و فالونوئیــد، احتمــاالً اجــزای اصلــی هســتند کــه موجــب فعالیتهــای شــفابخش گیــاه میشــوند. میخواهیــم جوشــاندهای خوشطعــم بســازیم کــه دارای تمــام مزایــای آن باشــد. جوشــانده در اصــل یــک چــای اســت، امــا بســیار بیشــتر جوشــانده میشــود؛ زیــرا از قطعــات چوبــی، سـخت و فیبـری گیـاه ماننـد ریشـه یـا (در ایــن مــورد) پوســته ســاخته شــده اســت. در هنــگام جســتجو بــرای ایــن گیــاه 2 نکتــه را در ذهــن خــود داشــته باش ـید؛ مطمئ ـن ش ـوید ک ـه ن ـام علم ـی آن منطبــق بــر نــام ذکرشــده باشــد (چندیــن گیــاه دیگــر بهعنــوان پنجــه گربــه وجــود دارد) و بایــد آن را از دســترس زنــان بــاردار دور کــرد. شما نیاز خواهید داشت به... سرد 1 تا2 قاشق غذاخوری گیاه خشکشده لیمو حدود 2 فنجان آب دستورالعملها عسل یا گیـاه و آب را در یـک ظـرف کوچـک روی حــرارت کــم گذاشــته و آهســته بـه جـوش آوریـد. روی آن را پوشـانده و اجـازه دهیـد تـا بـرای 45-40 دقیقـه دم بکشــد. بســته بــه غلظتــی کــه میخواهیــد، آب اضافــه کنیــد. مایــع را صــاف کــرده، بهدلخــواه عســل یــا لیمــو بیفزاییــد و روزانــه یکبــار بنوشــید.

۹- شربت بلوبری

بلوبـری سرشـار از فالونوئیـد کوئرسـتین اســت کــه مزایــای آن پیــش از ایــن در بخــش زالزالــک ذکــر شــد. میتوانیــد گیــاه آقطــی را نیــز بــرای افــزودن خـواص مقـوی قلـب، بـه شـربت اضافـه کنی ـد. شما نیاز خواهید داشت به... - 8 قاشــق غذاخــوری خشــک یــا 4 قاشـق بلوبـری و 4 قاشـق آقطـی خشـک ش ـده عسل 4 فنجان آب - 1 فنجان محکـم یـک کتـری، صافـی و ظـرف شیشـهای بـا درب دستورالعملها توتهـای خشـک را بـه آب افـزوده و روی حـرارت کـم بجوشـانید. تـا نصـف شـدن مایـع بـه جوشـاندن ادامـه دهیـد. مــواد جامــد را صــاف کــرده، آنهــا را فشــار دهیــد تــا هــر مایــع اضافــی خــارج شــود و مایــع را بــه داخــل کتــری برگردانیــد. عســل را ریختــه و مخلـوط را تـا اطمینـان از ترکیـب کامـل مــواد گــرم کنیــد. در اینجــا 2 روش مختلــف وجــود دارد. بــرای شــربت غلیظتــر، عســل و آب تــوت را روی حـرارت متوسـط تـا بـاال بـه مـدت 20 دقیقـه گـرم نماییـد. اگـر مایـع رقیقتـر را ترجیــح میدهیــد، از ایــن مرحلــه بگذریــد. یکبــار دیگــر آن را مخلــوط کـرده، رویـش برچسـب زده و تـا 4-3 هفتـه در یخچـال نـگاه داریـد. روزی دو بـار 1 قاشـق غذاخـوری مصـرف کنیـد. منبع: Everydayroots.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.