سرمقاله

novindaroo - - صفحه اول - آمنه صفری گیری صاحب امتیاز و سردبیر

اکنــون کــه دفتــر ســال 1395 بــه آخریــن برگهــای خــود نزدیــک میشــود، بهتریــن زمـان بـرای ایـن اسـت کـه هـر کـس در هـر حــوزهای کــه فعالیــت میکنــد، مــروری بــر عملکـرد یکسـاله خـود داشـته باشـد. عمومـا چنیــن اســت کــه انســانها ابتــدای هرســال را بــه یکدیگــر تبریــک میگوینــد، امــا بــه تعبیــری چــه خــوب اســت کــه هــر کــس بــا مراجعــه بــه کارنامــه خــود، پایــان هرســال را بــه خــود تبریــک گفتــه و ســال جدیــد را بــا تصمیمــات تــازه آغــاز کنــد. مهمتریـن وظیفـه هـر رسـانه، آگاهـی بخشـی و اطالعرسـانی اسـت و اهمیـت ایـن کارکـرد آنجــا دوچنــدان میشــود کــه رســانه در یــک زمینــه تخصصــی فعالیــت کنــد. امــروز نقــش مطبوعــات تخصصــی بــر هیچکــس پوشــیده نیســت و میتــوان گفــت یکــی از فلســفههای اصلــی انتشــار نشــریات تخصصــی و علمــی و پژوهشــی، نشــر دانــش در ســطح داخلــی و بینالمللــی اســت. چراکــه اعتقــاد عمومــی بــر ایـن اسـت کـه دانـش متعلـق بـه هیـچ فـرد یـا سـازمان و کشـور خاصـی نیسـت و یافتههـا و ابداعـات بشـری متعلـق بـه همـه بشـر اسـت. علیرغـم اینکـه سـال 1395 بـه اذعـان بـزرگان صنعــت داروی کشــور یکــی از ســختترین ســالهای دارویــی بــود، ماهنامــه نویــن دارو امــا تــالش کــرد بــا انتشــار مطالــب علمــی و خبــری مفیــد، گامــی هرچنــد کوچــک در پیشـبرد اهـداف عالـی دارویـی کشـور بـردارد. مدیریــت و تحریریــه نویــن دارو ضمــن تبریــک ســال جدیــد بــر آن اســت کــه در ســال جدیــد نیــز ضمــن حفــظ رویکــرد پیشــین، فعالیتهــای خــود را در حــد تــوان گســتردهتر کــرده و بــا تقویــت بخــش تولیــد مقـاالت علمـی، رسـالت خـود را بهتـر از قبـل بــه انجــام برســاند. سال نو مبارک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.