سال جدید، سالی پر از امید

novindaroo - - عیدانه -

ســالي کــه گذشــت درگیــر وصــول مطالبــات از مؤسســات دولتــي بودیــم و هزینههــاي بانــک نفسگیــر شــده و صنعــت داروســازي کشــور را زمینگیــر نمــوده اســت. هــرروز بــه بهانــه نــوآوري و اتوماســیون ســازمانهای مختلــف ازجملــه دارائــي، بیمــه تأمیــن اجتماعــي، ســازمان ثبــت شــرکتها، گمــرکات، وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت و درنهایـت سـازمان غـذا و دارو. هرچنـد در آینـده ممکـن اسـت مفیـد و تأثیرگـذار باشـد ولـي بهشـدت گرفتارمـان کـرده اسـت، لـذا کارهـا پیـش نمـيرود. اینجانـب بعـد از 45 ســال کار مــداوم بيتردیــد ســال 1395 را ســختترین ســال کارآفرینــي مينامــم. امیـدوارم سـال 1396 سـال امیـد و آرزوهـا باشـد و مسـئوالن و مدیـران ارشـد نـوع نگـرش خـود را تغییـر داده و بـرای صنعـت داروسـازي کشـور دل بسـوزانند و بـه 29 بنـد مانـده از اقتصـاد مقاومتـي اهتمـام ورزنـد کـه بخشـی از آنهـا شـامل مـوارد زیـر اسـت: خصوصيســازي در صنایــع داروســازي و ممانعــت از رانتهــاي دولــت، ادغــام شــرکتهاي کوچــک و بــزرگ و اقتصاديســازي بنگاههــا، تأمیــن اعتبــار قبــل از خریدهــاي دولتــي و حتــي پیشپرداخــت جهــت خریــد بهمنظــور حمایــت از تولیـد داخلـي، کنتـرل تـورم، کنتـرل نقدینگـي، کاهـش کارمـزد بانک ـي، تخصی ـص اعتب ـارات ارزانقیم ـت ب ـه تولی ـد داخل ـي، معافیــت مالیاتــي جهــت جــذب ســرمایهگذاري و توســعه صنعتـي، حـذف مالیـات بـر ارزشافـزوده در سیسـتم داروئي، کاهــش بروکراســي و حــذف قوانیــن و قواعــد ضــد تولیــد جهـت صـدور مجـوز تولیـد و پروانـه داروئـي، بازرسـي و نظـارت فعـال و تشـویق متعهدیـن بـه کیفیـت، سـرمایهگذاري خارجـي، انتقـال دانـش فنـی و ارتبــاط علمــي بــا شــرکتهاي دانشبنیــان. دکتر علي منتصري عضــو هیــات مدیــره ســندیکای صاحبــان صنایــع داروهــای انســانی ایــران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.