سالی سخت برای اقتصاد دارو

novindaroo - - عیدانه -

آرزوی سـالمتی و شـادکامی بـرای همـه جامعـه و اقشـار مختلف کشـور بهخصـوص داروسـازان کشـور دارم. سـال 1396 ازنظـر اقتصـادی یکـی از سـالهای بسـیار سـخت نظـام دارویـی و نظـام سـالمت خواهـد بـود. امـا بایـد خوشبینـی خـود را حفـظ کنیـم کـه جامعـه دارویـی کشـور بتوانـد از پـس ایـن مشـکالت برآیـد. آرزو میکنـم خداونـد متعـال کمـک کنـد جامعـه دارویـی همانطـور کـه تجربـه زیـادی در ایـن حرفـه دارد، تـوکل باالیـی نیـز داشـته باشـد و بـا ایمـان و تـوکل بتوانـد سـالهای سـختکاری خـود را بهخوبـی پشـت سـر بگـذارد. کشـور مـا و داروسـازان عزیـز همانطـور کـه ایـن قابلیـت را داشـتهاند کـه در سـالهای سـخت گذشـته بتواننـد از پـس مشـکالت خـود بربیاینـد، ایـن روزهـای سـخت را نیز بـه بهترین شـکل ممکـن میتواننـد سـپری کننـد و از بحـران خـارج شـوند. دکتر حمیدرضا راسخ مدیر گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشکده داروسازی شهید بهشتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.