جنجالشفربرایافزايشمبلغقرارداد

Piroozi - - صفحه اول -

باشــگاه اســتقالل اطالعیه ای در خصوص روند مذاکرات با سرمربی این تیم صادر کرد. طی روزهای گذشــته و بعد از آغاز رســمی مذاکرات باشگاه استقالل و وینفرد شــفر برای تمدید قرارداد، شــایعاتی پیرامون مذاکرات منتشر شده که توضیحاتی در این باره حائز اهمیت است.

مذاکرات به صورت مســتقیم میان سیدرضا افتخاری مدیرعامل و وینفرد شفر سرمربی در جریان است و طی روزهای آینده ادامه دارد و هر گونه حرف و حدیث و شــایعات پیرامون رقم قرارداد، وضعیت تمدید و غیره که در برخی رسانه ها منتشر می شــود کذب محض است و باشگاه تمامی شایعات را قویا تکذیب می کند.

تنها اخباری پیرامون این موضوع صحت دارند که از سوی سایت رسمی باشگاه منتشــر شوند و از هوادران عزیز تقاضا داریم به شایعات بی اساس توجه نکنند.

باشــگاه اســتقالل در حالي به دنبال مذاکره با شفر اســت که افتخاري و دو عضو هیات مدیره صراحتا اعالم کردند که قرارداد شــفر در صورت کســب سهمیه آســیایي با قهرماني در جام حذفي اتوماتیك وار تمدید ميشود و نیازي به مذاکره نیســت. این اظهار نظرها خیال هواداران اســتقالل را راحت کــرد اما با واکنش و ناراحتي شــفر و موضعگیري او علیه باشــگاه همراه بود. در واقع شفر که یکسال بیــکار بود و تن به قراردادي 300 هزار دالري داده بــود حاال ميخواهد کاري کند که مبلغ قراردادش افزایش یابد. افتخاري هم به دنبال آن اســت که با شفر قرارداد دو ســاله ببندد و اینگونه شــفر را راضي نگه دارد و از سویي ثبات در کادرفني را ایجاد کرده باشــد. باید دید آیا باشگاه اســتقالل که متخصص ریخت و پاش است قرارداد سال بعد شفر را فراتر از آنچه در قرارداد کنوني قید شده افزایش ميدهد؟ شــفر قبل از بازي دیروز در کنفرانس خبري با بیان اینکه تعداد هزینه دســتیاران قبلي بیشــتر از کادر من اســت و تاکید بر اینکه دستمزد بدنســاز قبلي بیشتر از کل دســتیاران من است واکنش هایي نشــان داد که خیلي ها آن را مقدمه چیني براي افزایش مبلغ قراردادهاي خود و همکارانش دانســتند، منصوریان فصل قبل قراردادي 1/2 میلیاردي داشــت و دو فصل قبل قــراردادي 1 میلیاردي. خرمگاه و بابازاده قراردادهایي 200 میلیوني و حســیني قراردي 100 میلیوني داشتند. مبالغ مصطفوي و حســین خانبان و آنالیزور منصوریان هــم مجموعا 150 میلیون هزینه براي باشگاه داشتند و اســتیو جونز دو فصل قبل با قراردادي 240 میلیون توماني و مك درموت با قراردادي 250 هزار دالري بالغ بر یك میلیارد تومان ميشــد دیگر دستیاران منصوریان بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.