درمجمعفوقالعادهدوم،بنیتمیمجایگزینخادممیشود؟

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس - ‪Marzieh Darabi‬ [email protected]

بعد از اســتعفای رســول خادم و اعضای شــورای فنی کشــتی آزاد و فرنگی، به درخواست اعضای مجمع فدراسیون، مجمع فوق العاده ای روز 21 اسفند ماه درخانه کشتی عبدا... موحد برگزار شد که اهالی رسانه اجازه ورود به این نشست را پیدا نکردند.

براین اســاس هر خبری که از این مجمع رسانه ای شــد، آن چیزی بود که وزارت ورزش و سایت فدراسیون کشتی در موردش اطالع رسانی کرد و اخبار نیز از توافق مجمع کشتی برای بازگرداندن رسول خادم به فدراسیون حکایت داشت.

ضرب االجلی كه واقعیت داشت!

این در شــرایطی بود که تایم حضور رســول خادم در این نشســت خیلی کوتاه بود. او آمد، بیانیه دیگری به اعضای مجمع داد و بار دیگر با تاکید به عدم بازگشــت، مشکالت مالی و بی توجهی مسووالن نسبت به ورزش اول کشــور را نیز مورد انتقاد قرار داد که کارشناسان این را به نوعی کوتاه آمدن خادم از موضع قبلی اش قلمداد کردند.

در پایان مجمع در مصاحبه ای که یکی از روســای هیات های کشــتی کشور با ســایت وزارت ورزش داشت اینگونه عنوان شــد که بعد از فرصتی یک ماهه در مورد وضعیت کشتی تصمیم گیری خواهد شد، چیزی که برخی از اعضای فدراسیون آن را غیرواقعی دانستند و گفتند در این نشست حرفی از فرصت یک ماهه به رسول خادم برای بازگشت زده نشده است. با این وجود روز 14 فروردین ماه، درســت در اولین روز کاری رسمی کشور در سال 97 به تمامی اعضای مجمع فدراسیون کشتی ابالغ شد که باید روز 20 فروردین ماه در مجمع فدراســیون کشتی حضور پیدا کنند، یعنی درســت یک ماه بعد از تشکیل مجمع فوق العاده.

نظ ِر مجم ِع صددرصد، روی خادم است اما...

با این اوصاف روز دوشنبه هفته جاری، اعضای مجمع بار دیگر دور هم جمع خواهند شد، همان مجمعی که روز 28 آذر 96 صددرصد آرایش را به رسول خادم اختصاص داد و او حتی بدون یک رای مخالف، با 40 رای موافق، برای دومین دوره متوالی رییس فدراسیون کشتی ماند.

چنین رایی نشان می دهد که همچنان نظر مجمع روی رسول خادم است اما رییس مستعفی هیچ روی مثبتی به درخواست برای بازگشت از سوی مجمع نشان نداده و در این فاصله یک ماهه، هیچ راهی را برای بازگشتش پیش روی اعضای مجمع کشتی قرار نداده است.

درحقیقــت خادم نیز می داند کــه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیکی که در ســال های ریاست او، همواره مورد انتقادش بابت بی توجهی به کشــتی قرار گرفته اند،

مشغلهمضاعفمربیتیمملیفوتبالبامسابقاتانتخابیووشو!

امروز وزن کشی مســابقات انتخابی تیم ملی ووشــو برای حضور در بازی های آسیایی اندونزی انجام می شــود تا ووشــوکاران فردا (یکشنبه) در آکادمی ووشــوی اســتادیوم آزادی به رقابت با هم بپردازند.

به گــزارش خبرنگار پیروزی این مســابقات انتخابی با حضــور نفرات برتر مســابقات قهرمان کشــوری به همراه مدال آوران مســابقات ســال گذشــته (بازی های کشورهای آســیایی در باکو، یونیورسیاد و جهانی کازان) در 4 وزن ‪65 06، 65،‬ و 70 کیلو برگزار می شود، در اوزانی که بازی های آسیایی برگزار می شود.

در پایان مسابقات انتخابی، دو نفر در هر وزن به اردو دعوت می شــوند که از روز دوشــنبه زیر نظر کادرفنی تیم ملی تمرینات شان را برای حضور در جاکارتــا دنبال می کنند. این در حالی اســت که ســرمربی این تیم (حسین اوجاقی) اواخر سال شاید نگاه متفاوتی نسبت به اعضای مجمع داشته باشند.

انتخاب سرپرست در مجمع 20 فروردین

حاال مجمع کشتی هست و رسولی که ظاهرا بنای بازگشت ندارد. بی خبری مســووالن ورزش از او و اعالم تمامی مواضعش در بیانیه های صادرشــده، اینطور نشان می دهد که دیگر نمی خواهد کشــتی را همراهی کند و این درحالی است که او عالوه بر ریاست فدراسیون، هدایت فنی تیم ملی کشتی آزاد را نیز بار دیگر برعهده گرفته بود.

در سالی که کشــتی به واسطه برگزاری بازی های آسیایی، سال پرترافیک تر و حساس تری را پیش رو دارد، هم ریاست فدراسیون بالتکلیف است و هم کادرفنی تیم ملی آزاد. براین اساس به نظر می رسد که مجمع کشتی، روز دوشنبه در مورد ریاست فدراسیون تصمیمش را بگیرد.

اینطور که از شواهد امر برمی آید و با توجه به اینکه انتخاب جانشین رسول خادم از سوی وزارت ورزش تبعات سنگینی برای کشتی خواهد داشت و با توجه به اساسنامه اتحادیه جهانی، ممکن است فدراسیون ایران تعلیق شود، به نظر میرسد که روز دوشنبه اعضای مجمع سرپرستی را برای این فدراسیون انتخاب کنند.

بنی تمیم منطقی ترین گزینه برای جایگزینی موقت خادم

در شرایط فعلی، گزینه ای بهتر از حمید بنی تمیم به عنوان سرپرست فدراسیون و جانشین رسول خادم به ذهن گذشته با نظر کیروش به کادرفنی تیم ملی فوتبال اضافه شد و حاال با آغاز اردوهای ووشو و حساسیت اردوهای منتهی به جام جهانی روســیه، اوجاقی با مشغله مضاعفی روبرو خواهد شد. نمیرسد. بنی تمیم که سال هاست در فدراسیون کشتی به عنوان دبیر و بعد از آن نایب رییس حضور داشــته، در جریان تمامی برنامه های رسول خادم است، ضمن اینکه بعد از انتخاب رسول خادم به عنوان سرمربی تیم ملی آزاد بزرگساالن، رییس فدراسیون کلیه مسوولیت های ریاست فدراســیون را به بنی تمیم (نایب رییسش) واگذار کرد و این نیز نشــان میدهد که او مهره قابل اعتماد فدراسیون خادم بود.

در سالی که کشتی در کلیه رده های سنی مسابقات حساسی را پیش رو دارد، نمی شود چند ماه مانده به بازی های آســیایی و جهانی، انرژی فدراســیون را به برگزاری مجمــع انتخاباتی معطــوف کرد، بنابراین کســی که در فدراسیون خادم مســوولیت اجرایی را برعهده داشته می تواند کارهای او را ادامه دهد. به این شــکل در این ســال سخت و پرمســابقه، معادالت برهم نخواهد خورد و همه چیز طبق برنامه قبلی پیگیری می شود.

اینطور که از نظرات اعضای مجمع فدراسیون اطالع پیدا کرده ایم، نظر مجمع فعال روی بنی تمیم است، گرچه باید دید بنی تمیم چنین مسوولیتی را خواهد پذیرفت؟

انتخاب سرپرست پایان ماجرای كشتی نیست!

امــا این پایان ماجرای کشــتی نخواهد بود. ورزش اول کشــور قطعا نمی تواند بیشتر از چند ماه با سرپرست اداره شــود و بعد از اتمام مسابقات جهانی، حتما در مورد ریاســت فدراســیون تصمیم گیری خواهد شد که البته باز هم براساس اساســنامه اتحادیه جهانی، برخالف روال گذشــته، این مجمع فدراسیون کشتی است که در مورد صندلی ریاست تصمیم گیری خواهد کرد. این روزها خیلی ها از امیررضا خادم یا علیرضا دبیر به عنوان رییس بعدی فدراسیون کشتی یاد می کنند.

باید دید جامعه کشــتی بیشتر روی چه کسی نظر خواهد داشت و درنهایت چه اتفاقی خواهد افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.