واکنش آمریکایی ها به غیبت ایران و روسیه: پشت این قهرمانی حرف و حدیث می آید!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

در چند روز آینده جام جهانی کشتی آزاد در آیوا آمریکا برگزار میشود و این در حالی است که روسیه و ایران 2 تیم قدرتمند در این مسابقات حضور ندارند. ســایت Gazette در مطلبی به غیبت تیمهای ایران و روسیه در جام جهانی کشتی آزاد اشاره کرده است. در این گزارش آمده است: آخر هفته در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد کشتیگیران آمریکایی نمیتوانند کشتیگیران روس را در نمایشی لذت بخش شکست دهند و روی تشــک کشتی آنها را مغلوب خود کنند. با وجود این که آمریکا امســال شــانس خوبی برای متوقف کردن قهرمانی 6 ســاله ایران در جام جهانی کشتی آزاد داشــت، این تیم با ایرانیها هم نمیتواند مبارزه کند. ایران و روسیه کشتیگیران خود را به این مسابقات نخواهند آورد. اتحادیه جهانی کشتی امسال درخواست ایران را برای میزبانی مسابقات جام جهانی کشــتی فرنگی در پاییز به جای بهار رد کرد و به نظر میرســد ایران در واکنش به این قضیه تیم کشــتی آزاد خود را به مسابقات جام جهانی امسال در آمریکا نفرستاد. در مقابل، کشــتیگیران روس نتوانستند به موقع ویزای آمریکا را دریافت کنند. سفارت آمریکا در روســیه اعالم کرد که دولت این کشور به اندازه کافی مامور برای مصاحبه با کشتیگیران در سفارت نداشته اســت. وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرده است که آمریکا برنامهریزی درســتی برای انجــام مصاحبهها نداشته اســت و این کار دولت آمریکا تبعیضی آشکار است.

این مســایل باعث میشــود که ورزش خسته کننده شــود و هواداران و در نهایت ورزش کشتی از هیجان محروم شوند. از ســال 1973 تاکنون روسیه هیچ جام جهانی کشتی را از دست نداده بود.

در سالهای ‪2014 ،2013‬ و 2016 روسیه بعد از ایران در این مســابقات دوم شــد و در سال 2015 و 2017 آمریکا مقام دوم را به دســت آورد (ایران در شش سال اخیر قهرمان جام جهانی شده است).

مغولســتان و هند در این رقابــت ها جایگزین ایران و روســیه شــده انــد. این که کشــتیگیران آمریکایی چه احساسی در این باره دارند بستگی دارد که از کدام کشــتیگیر این ســوال را بپرسید. جردن باروز یکی از کشتیگیران برتر جهان و قهرمان5 دوره مسابقات جهانی و المپیک درباره غیبت کشتیگیران ایران و روســیه میگوید: ما قطعا دوســت داریم که در مقابل ایران و روســیه پیروز شــویم. به جز تیم ما این دو تیم در جهان بهترین هســتند. ما میخواهیم بهترین کشتیگیران را ببریم، زیرا این کار به ما اعتبار میدهد. کســی نمیخواهد هیچ توضیح اضافهای در کنار موفقیتی که کســب میکند، باشد. مثال بگویند آنها قهرمان جهان شــدند اما بهتریــن تیمها در این مسابقات حضور نداشتند. در ســال 84 همین اتفاق افتاد گفتند شــوروی حضور نداشت. اشتباه ما نیست که آنها نیامدهاند. تمام کاری که میتوانیم انجام دهیم این اســت که بهترین توانایی خود را به کار بریم و در باالترین سطح مسابقه دهیم.

بیل زادیک ، مربی تیــم آمریکا نیز در این باره اظهار کرد: ناراحت کننده است که آنها نتوانستند این جا باشند، زیرا آنها پیشــینه قوی در کشتی دارند. با وجود مشکالت سیاسی بین کشورها، فدراسیونهای کشــتی با هم رابطه برادرانه دارند. روابط بسیار مثبت اســت. ســال گذشــته ما تالش زیادی کردیم تا در مســابقات جام جهانی شرکت کنیم. این مسابقات در کرمانشاه ایران بود. در آخر توانستیم در آنجا مسابقه دهیم. میخائیــل دگتیارف، رییــس کمیته ورزش و جوانان مجلس دومای روســیه در ایــن باره ، گفت: آمریــکا با اشــتیاق زیاد برای اذیت کــردن روسها، توانایی خود برای برگزاری مســابقات بزرگ ورزش را زیر سوال میبرد.

روشن شدن مشعل المپیک آسیایی از42 تیر و تعطیلی مدارس اندونزی!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.