لینگارد:مطمئنممیتوانیمسیتیراشکستدهیم

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

جسی لینگارد، هافبک منچستریونایتد به موفقیت تیمش در دربی شهر منچستر مطمئن است. این فرصت برای شاگردان گواردیوال وجود دارد که با کسب پیروزی در دیدار روز شنبه، جام را در اتحاد باالی سر ببرنــد: ما قبال هم آنجا بازی کرده ایم و خوب هم کار کرده ایم بنابراین دلیلی نمیبینم که چرا نتوانیم چنین عملکردی را جبران کنیم. ذهنیت بازیکنان باید درســت باشــد و ما باید صد در صد روی کارمان متمرکز باشــیم و برای کسب سه امتیاز بجنگیم زیرا برای همین بازی خواهیم کرد. باید با اعتماد به نفس و بدون هیچ ترســی بازی کنیم. اگر اینطور باشد، بازی را خواهیم برد و سه امتیاز را خواهیم گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.