تالشرایوالبرایانتقالبالوتلیبهرم

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

مینو رایــوال، در حالی از محل اصلــی باشــگاه رم دیــدن کرد که اخباری حاکی از انتقال ماریو بالوتلی به المپیکو متشــر شــده بود. رایوال بــرای نهایی کردن قــرارداد جدید بازیکن جوان این تیم، لوکا پلگرینی، با مدیران این باشــگاه مالقات کرد. با اینحــال در این مالقات در تالش بوده تا صحبتهــای اولیه برای یک انتقال دیگر در تابستان جاری را نیز با مدیران این باشــگاه داشته باشد. بالوتلی در مصاحبه اخیرش با یک مجله ورزشی اعالم کرده که از هرگونه امکان انتقال به تیم رم اســتقبال می کند؛ من برای باشگاه، بازیکنان و طرفداران حاضرم در رم توپ بزنم. فکر نمی کنم کسی با انتقال من به رم مشکلی داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.