ونگر:تماشایبازیاوزیللذتبخشاست

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

آرســن ونگر، سرمربی آرســنال به تمجید از مسوت اوزیل پس از پیروزی 1-4 تیمش در لیگ اروپا مقابل زسکا مسکو پرداخت. با وجود به اینکه در جریان بازی، رمزی و الکازت، هر کدام دو گل به ثمر رسانده بودنــد، تمام نــگاه ها بر روی اوزیل بود: اوزیــل از بازی اش لذت برد و امیدوارم شما هم لذت ببرید. شما یک فوتبالیست بزرگ میبینید. وقتی عاشق فوتبال باشید، این عملکردی است که دوست دارید تماشا کنید. گلهای خیلی خوبی زدیم. در بین دو نیمه ، 1-4 بودیم و هدفمان این بود که دیگر گلی نخوریم و بیشــتر گل بزنیم. قســمت اول هدفمان را خیلی خوب انجام دادیم ولی در قسمت دوم ناکام بودیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.