بالوتلی: سفیدپوست بودم، زودتر بخشیده می شدم

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

ماریو بالوتلی تا حدود بســیاری خود را در نیس فرانسه پیدا کرده اما هنوز جایی در ترکیب تیم ملی ایتالیا ندارد. او که 8 گل در 17 بازی ملی برای ایتالیا به ثمر رســانده، مدت هاســت که از ســوی مربیان تیم ملی فراخوانده نمی شــود. ونتورا اعتقادی به او نداشــت و دی بیاجو گل هایش را می بیند امــا باز هم دعوتش نمی کند: فکر می کنم اگر ســفید بودم، مشکالت کمتری می داشتم. مشــکالتی خودم خلق کردم و ذهنیت اشــتباهی داشتم اما (اگر سفید بودم) زودتر بخشیده می شدم؟ قطعا بله. حتی با وجود اینکه ایتالیایی هســتم و در همین کشــور متولد و بزرگ شده ام؛ طبق قوانین تنها در 18 سالگی توانستم ملیت ایتالیایی خود را بگیرم. قانون اشتباه است چون فکر می کنم برخی رنگ ســیاه پوست را به عنوان یک تفاوت می بینند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.