نویر تمرین با توپ را آغاز کرد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

مانوئــل نویر، دروازه بــان بایرن مونیخ پس از 6 ماه، برای اولین بار تمرینات با توپ را آغاز کرد. گلر آلمانی چندین تمرین گلری را در کمپ تمرینی ســابنر استراســه در روز پنجشنبه انجام داد. او که هفته گذشــته تمرینات خارج از سالن را شــروع کرده بود، از ماه سپتامبر به علت مصدومیت از میادین به دور بود. باشــگاه بایرن در وبسایت خود نوشت: برای اولین بار در 6 ماه اخیر، مانوئل نویر یک جلسه تمرینی سبک را با موفقیت به پایان رساند و با اعتماد به نفس، شوت ها به سمت دروازه اش را دفع کرد. گلر شــماره 1 بایرن از هفته گذشــته دویدن را آغاز کرده و حاال کار با توپ را شــروع کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.