هدیهجالبستارهناپولیبرایمارادونا

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

مارک همســیک، کاپیتان ناپولی، پیراهنــی که با آن به رکــورد دیه گو مارادونا دســت یافت را به وی تقدیم کــرد. رکورد تعداد گلهــای مارادونای آرژانتینی در ناپولی توســط همسیک که حــاال یازدهمین فصلش را در کنار ناپولی تجربه می کند شکســته شد. همسیک، کاپیتان تیم ناپولی، در حال حاضــر از رکورد 115 گل گذشــته و تعداد گلهای خود را به 119 رســانده، اما مراتــب احترام خود را به رکورد دار قبلی در شبکه های اجتماعی اعالم کرده است؛ او در ویدئویی که در توییتر منتشر کرد، گفت: سالم دیگو، من این پیراهن بخصوص را همراه خود آورده ام؛ این همان پیراهنی اســت که من به عنوان بهترین گلزن ناپولی، با آن به رکورد تو دست پیدا کردم. برای من افتخار بزرگی است که در کنار قهرمان بزرگی چون تو باشم. زمانی که در مقابل تورینو آن گل را به ثمر رساندم، در فکر تو بودم و دوست دارم این پیراهن را به عنوان هدیه از من بپذیری؛ روی آن نوشته ام: دیگو، بهترین بازیکن دنیا، با احترام و عالقه به تو تقدیم می کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.