هدیهوزیرورزشبه برانکوچندساعتبعد ازشفر!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

برانکو ایوانکوویچ در فصل جاری دومین قهرمانی لیگ برتری را کسب خواهد کرد. این یازدهمین قهرمانی ســرخ ها در ادوار لیــگ و چهارمین قهرمانی در لیــگ برتر خواهد بود. در 11 جام قبلی، علی پروین نقش ویژه ای داشــت، او دو بار در لیگ آزادگان موفق به فتح این مســابقات شد و در اولین دوره لیگ برتر نیز پرســپولیس را به عنوان قهرمانی رساند و حاال برانکو در یک قدمی او قرار دارد. برانکــو ایوانکوویــچ در بهــار 94 به ایــران آمــد و روی نیمکت تیم پرســپولیس نشســت. او در لیگ پانزدهم قهرمانی را به شکلی عجیب و با تفاضل گل کمتر از دســت داد امــا در دو فصل بعد، این عنوان را قاطعانــه برای تیمش به ارمغان آورد تا یکــی از پرافتخارترین مربیان تاریخ این باشــگاه باشــد. برانکو حاال یــک گام جلوتر از علی پروین و افشــین قطبی در لیگ برتر است و با کسب ۲ قهرمانی، پرافتخارترین مربی لیگ برتری پرســپولیس محســوب می شود اما در مجموع، یک جام لیگ کمتر از پروین دارد. پروفســور ۲ فصل دیگر با سرخپوشــان پایتخت قرارداد دارد و می تواند رکوردش را بهتر و بهتر کند. فراموش نکنید علي پروین 10 ســال در لیگ آزادگان و لیگ حرفه اي سرمربي پرســپولیس بوده و برانکو تا اینجاي کار ۳ فصل. از سوی وزیر ورزش و جوانان لــوح تقدیــر و هدایایــی به پاس خدمــات برانکو در تیم پرسپولیس به وی اهداء شد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعدازظهر 5شــنبه به دعوت حمیدرضا گرشاســبی سرپرســت این باشگاه راهی ساختمان باشگاه پرســپولیس شــد تا هدایایی که مســعود ســلطانیفر وزیر ورزش و جوانان بــرای او در نظر گرفتــه بــود را دریافت کند. وزیــر ورزش بــه پاس خدمات برانکو و در راســتای نتایج خوب تیم پرســپولیس در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا لوح تقدیری به سرمربی پرسپولیس داد که این لوح از سوی گرشاسبی به برانکو داده شــد. همچنین یک مجلد از کتاب «ایــران، دروازه تمدن» که به زبان انگلیســی نوشته شده از ســوی وزیر ورزش به ســرمربی پرســپولیس اهداء شــد. نکته جالب این بود که افتخــاري و اعضــاي هیــات مدیره هم صبح 5شنبه هدیه و لوح تقدیر وزیر را به شفر داده بودند و خبرش هم رسانه اي شــد و همین با موج انتقادات گسترده هواداران پرسپولیس همــراه بود که چــرا از برانکو به رغم ۳ ســال درخشش در فوتبال ایران تقدیري نشده اما از شفر که تازه چند ماه است مربي اســتقالل شــده و یک دهم برانکو هم توفیق نداشته تقدیر ميشود. حال باید دید هواداري وزیــر همزمان به ۲ باشــگاه داده شــده که به ۲ ســرمربي تقدیم شود یا اینکه براي برانکــو بالفاصله بعد از انتقادات هواداران پرسپولیس هدیه اي در نظر گرفته شد تا سر و صداها بخوابد. از سویي دیگر باید دیــد حال کیروش چه ميگوید و چه برداشــتي دارد. درســت اســت که وزیر ورزش و رییــس مجمــع ۲ باشگاه ســرخابي اســت اما فدراســیون فوتبــال هم زیر مجموعه وزارت ورزش اســت و چه بســا بعد هــا کیروش همیــن را زمینه اي کند براي انتقاداتش از وزارت ورزش .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.