3 بازيکنآمادههستند، 3 نفر وقتخواستند

گرشاسبی: چرا سپاهان به مسلمان پیشنهاد نجومی داده؟

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

حمیدرضا گرشاسبی، درخصوص شرایط تیــم پرســپولیس، انتقادهایی کــه به نحوه بازیهای این تیم میشود، پیامک تهدیدآمیز پدر ســردار آزمون به برانکو و اتفاقاتی که در ازبکستان رخ داده بود به سواالت پاسخ داد.

در چنــد وقــت اخیر در برخی رســانهها و حتی فضای مجازی صحبت از این اســت که پرســپولیس مثل گذشته با طــراوت و شــاداب بازی نمیکند،شــما این انتقادها را قبول دارید؟ وقتی که بــا آقای برانکو صحبت میکنم با هم ایــن مســاله را مرور میکنیــم که ما باید چــه کاری میکردیم کــه نکردیم و این صحبتها بوجــود میآید، ما تیمی هســتیم که با اختالف زیاد نســبت بــه تیمهای دیگر قهرمان لیگ شــدیم و اولین تیم صعود کننده ایرانی به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا نام گرفتیم. به هر حال انتظارات از ما باالســت و وقتی شــتاب تیم زیاد اســت طبیعی اســت که دورهای هم پرســپولیس دچار افت شــود. به هر حال ســرعت ســبقت ما نسبت به بقیه تیمها بیشــتر بود و همه تــالش میکردیم تا به موفقیت برســیم اما من باشگاهی را تحویل گرفتم که در آســتانه محرومیت قرار داشت و پنجره نقل و انتقاالت آن هم بســته بود و این مسائل هم در عملکرد تیمی ما بیعلت نیست. ما همــه بازیکنانمان را نیــاز داریم چرا که با آنها به موفقیت رسیدیم. به هر حال مسایل و مشکالت ما در نقل و انتقاالت از لحاظ روحی روانی اثرگذار اســت و هر روز بــا یک بدهی جدید روبرو میشــویم که حتی خطر تعلیق و مــوارد دیگر را به دنبــال دارد. ما باید مراقب باشــیم و هوادارانمان صبورانه از تیم حمایت کنند. با بازیکنان بــرای تمدید قرارداد حرف زدیم و رایزنیها ادامــه دارد هرچند که ۳-۲ بازیکن آمدنــد و صحبت کردند و برخی دیگر خواهــش کردند تا بعــد از آخرین بازی لیگ وضعیتشان مشخص شــود. ما تالش خودمان را کرده و میکنیم تا بازیکنان قراردادشــان را تمدید کنند و کار با آرامش پیش برود.

چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر پیامک توهینآمیز و تهدیدآمیز پدر سردار آزمون به برانکو اما شاهد بودیم که از سوی باشگاه پرسپولیس هیچ واکنشــی انجام نشد و ساکن بــودن باشــگاه در قبال این مساله عجیب و البته غیرقابل باور بود. ببینید خود برانکــو راغب نبود که ما به این مســاله ورود کنیم و برخوردی از ســوی باشــگاه صورت بگیرد. این اتفاق از سوی یک باشــگاه نبود کــه ما بخواهیم نســبت به این مســاله ورود کنیم؛ بلکه یک شخص این کار را انجام داد و از حیطه اختیارات خودش فراتر رفت تا چنین پیامکی ارســال کند اما دیدید که برانکو محترمانه به او جواب خسته نباشید داد و جوابی دیگر نداد. باشگاه که نمیتواند با افراد و اشــخاص برخورد کند بلکه اگر برانکو شکایتی نسبت به این مساله داشت ما حتما به این موضوع ورود میکردیم اما برانکو بزرگواری کرد و خودش پاســخ محترمانهای داد و از ما درخواســتی برای مقابله نداشت اما ما واقعا تا بــه حال ندیده بودیم که یــک پدر در فوتبال حرفهای پسرش و مواردی از این دست دخالت کند. روز پنجشنبه هم هدیهای از سوی مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان به برانکو داده شد. در روزهــای ابتدایی ســال ما به رســم احترام و عید دیدنی به دیدار آقای سلطانیفر رفتیــم و همــراه بــا برانکو و اعضــای هیات مدیره ســال نو را به او تبریک گفتیم. در پی ایــن اتفاق آقای ســلطانیفر در اقدامی جالب توجــه هدیهای که یک کتــاب تاریخی بود را به برانکو و همچنین شــفر سرمربی استقالل اهــدا کرد که این کتاب درباره ایرانشناســی بود. بــه نظر من ایــن کار وزیــر ورزش کار شایستهای بود که ما از آقای وزیر ورزش تشکر میکنیم که به دو ســرمربی خارجی تیمهای تحــت مالکیــت وزارت ورزش و جوانان توجه خوبی دارد.

روز پنجشنبه علی دایی در نشست خبری تیمش اعالم کرد که مسئوالن باشگاه پرسپولیس خود را به کوچه علی چپ زده و طلب او را نمیدهند. پاسخ شما به این صحبتها چیست؟ قبل از این ما با آقای دایی صحبتهایی کرده بودیم و او گفــت که با وکالیش در این باره صحبت کنیم. ما حتی مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به آقــای دایی پرداخت کردیم و قرار بــود مابقی پول باقی مانــده را قبل از عید بدهیم اما یکی از صرافیهایی که در زمان قبل از پرســپولیس بابت ســکه، دالر و ارز از پرســپولیس طلب داشت از حســاب ما پولی برداشــت کــرد و به همین دلیل مــا به آقای دایی ما به آقای دایی بدقول شدیم اما با همه مشــکلی که وجود دارد تالش خواهیم کرد تا بدهی به آقای دایی را در اولویت پرداختیهای خود قرار دهیم.

در ازبکســتان هم شنیدیم که برخورد نامناسبی با شما و هیات همراهتان در ورزشــگاه شهر قرشی انجام شده است. طبق قانون بینالمللی ما پذیرایی بسیار خوبی از مسئوالن باشگاه نسف قرشی در تهران انجام دادیم و حتــی در هتل آنها حضور پیدا کرده و برخورد بســیار گرمی با آنها داشتیم. حتی در اســتادیوم آزادی آنهــا را در VVIP مســتقر کردیم و اعالم کردیم که هر چند نفر میهمانی که دارند را در بهترین قسمت جایگاه ویژه مستقر خواهیم کرد چرا که میخواستیم میهماننــوازی ایرانیها را به بهترین شــکل نشان دهیم اما زمانی که ما به ازبکستان رفتیم برای اســتقرار ما یک اتاق کوچک در گوشــه انتهایی ورزشــگاه را به ما دادند که ما نسبت به این مساله معترض شدیم و گفتیم که قانون بینالمللی را رعایت کنید. بعد از اعتراضهای ما مدیرعامل باشــگاه نسف قرشی به سراغ ما آمد و ما را به قسمت ویژه ورزشگاه بردند و به ما هم احترام گذاشتند.

بــه عنوان ســوال پایانی؛ هواداران پرســپولیس دوست دارند بدانند کــه آیا بازیکنی از این تیم در پایان فصل جدا میشود یا نه؟ تا ایــن لحظــه جدایی هیــچ بازیکنی قطعی نیســت اما باید این را هــم بگویم که نمیدانم باشــگاه ســپاهان با چــه ادلهای با محســن مســلمان مذاکره کرده است. ما در کوران مســابقات هســتیم و لیگ هنوز تمام نشــده آنها بــا بازیکن مــا مذاکــره کردند و رقمهای نجومی هم ارائه دادند که این اتفاقات قابل تامل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.