اقداماتویژهسنپترزبورگبرایجامجهانی

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

مقامات شــهر ســنپترزبورگ با توجه به تجربه دیدارهــای فوتبال جام کنفدراســیونهای ۲017 محدودیتهایی در منطقه اختصاصی هواداران فوتبــال برای جام جهانی ۲018 در نظــر گرفتهاند که ممنوعیت فروش مشروبات الکلی یکی از این موارد است. همچنین ورودیهای این منطقه بــه 6 مکان افزایش خواهد یافت و یــک ورودی ویژه نیز برای حملونقل اقالم موردنیاز هواداران فوتبال در نظر گرفته میشود. شــهر ســنپترزبورگ در مرحله گروهی جام جهانی میزبــان رویارویی تیمهای ملی فوتبال ایران با مراکش، روســیه با مصر، برزیل با کاستاریکا و نیجریه با آرژانتین خواهد بود. همچنین دیدارهای مراحل یکهشــتم، نیمهنهایی و ردهبندی نیز در ورزشگاه شهر سنپترزبورگ برگزار میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.