میخواهندمردمرانسبتبهمنبدبينکنند

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

دايی:برایخودممتاسفمکهدراينفوتبال کارمیکنم

علی دایی بعد از پیروزی ۴ بر ۲ مقابل نفت تهران گفت: فکر کنم بازی سخت و نفسگیری بود ما در دقایق اولیه خوب شروع نکردیم اما بعد از آن مســلط شدیم و نیمه اول را ۲ هیچ تمام کردیم. به گل سوم هم رســیدیم اما بعــد از آن باد روند بازی را عــوض کرد و با توجه به سیســتم بازی نفت از روی دو توپ بلند به گل رسیدند اما ما گل های زیادی را نزدیم اما گل چهارم را زدیم و اگر اتفاقی رخ می داد خودم را نمیبخشیدم مستحق این برد بودیم نفت تمام تالشش این بود از توپها و اوت بلند به گل برسد که موفق هم بود اما وزش شدید باد همه چیز ما را به هم ریخت اما خدا را شکر باران گرفت و این باران همه چیز را حنثی کردو بازیکنان به بازی برگشتند. دایی درباره کســب سهمیه آســیا گفت: ما اگر هم به سهمیه نرسیم تیممان را برای فصل تقویت میکنیم باید نقاط ضعف را پوشش دهیم تا سال آینده هم تیم خوبی داشته باشیم. ۳ بازی سخت دیگر را داریم. بازی با سیاهجامگان با وجود سقوط این تیم به لیگ یک سخت خواهد بود باید شکست نیمفصل اول مقابل گسترش فوالد را هم جبران کنیم. پیکان هم تیم خوبی اســت که باید آنها را هم ببریم. سه فینال دیگر داریم که امروز یکی از فینالها را بردیم و باید در ســه فینال دیگر هم به پیروزی برسیم. علی دایی درباره اعتراضهایش به داور مســابقه و فریادی که بر ســر دروازهبان تیمش زد گفت: داور سنگ تمام گذاشت برای خودم متأسف هستم که در این فوتبال کار میکنم به فالحزاده گفتم سریع بلند شود چون میدانستم داور وقت اضافه بیشتری میگیرد از طرفی میتوانستیم گلهای بیشــتری بزنیم میانگین گل ما پایین است اگر داور کمی به ســمت ما صحنهها را میدید حداقل دو پنالتی ما را نگرفت. خطاها را هم بیشتر به نفع نفت گرفت و تنها میتوانم بگویم برای خودم متأسف هســتم. دایي در پاسخ به این ســوال که به نظر میرسد جو حمایت از تیم ملی مانند ســال ۲006 برای حضور در جامجهانی منفی است گفت:متأسفانه تنشهایی بین مربیان داخلی و کادر فنی تیم ملی ایجاد شده که باید کمتر شود و همه در یک جهت حامی تیم ملی باشیم. سرمربی سایپا درباره عدم گفتوگو با دوربینهای تلویزیونی گفت:بعد از بازی با سپیدرود مسایلی پیش آمد که تلویزیون ملی ایران پخش کرد و به ناحق برخی مسایل را مطرح کردند که به همین دلیل با تلویزیون کاری ندارم وقتی برخی مسایل را به ناحق پخش میکنند فقط احساس تأسف دارم که میخواهند مردم را نسبت به علی دایی بدبین کنند به همه جا شکایت کردهام هم از صدا و سیما و هم از آن آقای هنرپیشه تا آخرش هم میروم. او بازیگر نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.