از جادوگر عذرخواهي کردي از هواداران چطور؟!

Piroozi - - صفحه اول -

با وســاطت بازیگر مطرح سینما و تلویزیون کشورمان مجری تلویزیون از سرمربی تیم سپیدرود بابت اتفاقاتی که در گذشــته رخ داده بود عذرخواهی کرد. ســال گذشته و در یک اشتباه ســهوی مطالبی از ســوی پیمان طالبی مجری تلویزیون و رادیوی کشــورمان درباره علی کریمی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفته شد که در نهایت پس از گذشت مدتی امروز این دو نفر با یکدیگر روبهرو شــده و با هم آشتی کردند. طالبــی که مجــری برنامه جمعههای تلویزیون اصفهان اســت دیروز با وســاطت گوهر خیراندیش بازیگر ســینما و تلویزیون کشــورمان به هتل آســمان اصفهان رفت و با علی کریمی سرمربی تیم سپیدرود رشت که اردوی خود را برای بازی با ذوب آهن در این هتل برگزار کرده دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار طالبی با علی کریمی صحبت کرد و ســرمربی ســپیدرود عنوان کرد که مشکلی وجود ندارد و این دو نفر با یکدیگر روبوســی کرده و برای هــم آرزوی موفقیت کردند. طالبی که از مجریان جوان و موفق این روزهای تلویزیون اســت بابت اتفاقات ناخواســتهای که رخ داده بود از کریمی عذرخواهی کرد و ســرمربی ســپیدرود هم برخورد گرمی با این مجری تلویزیون داشت. کریمی در این دیدار از طالبی خواســت تا با فرهنگســازی تالش کند تا زمینه فحاشی در فضای مجازی به افراد شناخته شده کمتر شود. ایــن مجري همان مجري اســت که قبال جمله توهین آمیزي را درباره ســرخ هــا و هواداران بکار برده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.