ادعايباطــلكیروش

روزنامه پیروزي بررسي کرد؛ وضعیت ملي پوشان در لیگ عربستان

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس - پدرام‌محمدزاده ‪Pedram Mohammadzade‬ [email protected]

ســرمربی همیشه ناراضی تیم ملی پس از بازی الجزایر مدعی شــد که عربســتان ســعودی تصمیم خود را گرفته و بازیکنان ملیپوش شــاغل در لیگ این کشــور در اختیار تیم ملی خواهند بود. کیروش که خود درخواستی مشــابه برای ملیپوشان حاضر در تیمهای داخلی داشــته برای موجه دانستن این ادعــا مثالی از عربســتان آورد و حتی مدعی شــد که بازیکنان ملی عربســتان به جای بازی در تیمهــای باشــگاهی، در کمپ ملی حضــور خواهند داشــت. بررســیها نشان داد که این ادعای کیــروش مطابقتی بــا واقعیــت نــدارد و مشخص نیست سرمربی تیم ملی بر چه اساســی بر این موضوع اســتناد کرده است.

از درخواست عجیب تا

بیانیههایتند

ســرمربی تیــم ملــی مدعی شــده به دنبال آماده کــردن بازیکنان داخلی بــرای مقابله بــا رونالدو و امثالهم اســت و بدیــن منظور خواســتار تمریــن 40 روزه بازیکنان داخلــی زیرنظر خود و دســتیارانش شــده اســت. کیــروش در ایــن مســیر عربســتان را مثــال زده که چنیــن کرده و پــس از درخشــش رونالدو در لیــگ قهرمانان اروپــا مقابل یوونتــوس، بر ادعای خود تاکید بیشــتری داشــته و با بیانیهنویســی در فیسبــوک، منتقدان درخواســت خــود را به یک گــروه خوشصدای اپــرای ایتالیایی تشــبیه کرده اســت. اظهارات کیروش در این باره به واقع عجیب اســت، ابتدا دســتیار وی تندترین حمالت را نسبت به بازیکنان داخلی و برخــی مربیان انجام میدهد، ســپس کیروش درخواســت عجیبی خود را تنها راه حل موفقیــت در جام جهانی میداند، پس از آن از نیــاز به تعامل میگوید و چنــد روز بعد منتقدین را خــوشآواز خطاب میکنــد! قطعا تیم ملــی نیاز به حمایت دارد ولی در شــرایطی کــه تیمهای داخلی از تیــم ملی در هر شــرایطی حمایــت کردهاند و با تمــام برنامههای عجیب ســرمربی تیــم ملی کنار آمدهانــد باز هم این تیمهای داخلی هســتند که از جانــب کیروش محکوم میشــوند و تمام این موارد در حالی اســت که اکثریت نفرات اصلی کیروش را لژیونرها تشکیل میدهند.

در عربستان چه خبر است؟

ســرمربی تیم ملی مدعی شــده ملیپوشــان عربســتانی در لیگ بــازی نمیکننــد. بدین منظور وضعیــت ملیپوشــان عربســتانی در 40 روز اخیر را بررســی کردیــم. تیم ملــی عربســتان هفتم و نهم اســفند در 2 بازی دوســتانه ســبک به مصاف مولــداوی و عراق رفت که در ایــن دیدارها در فیفا دی برگزار نشــدند. برای ایــن دو بازی 40 بازیکن به تیــم ملی عربســتان دعوت شــدند و کادر فنی ایــن تیــم بازیکنان خود را به دو دســته تقســیم کرد. بازیکنان گــروه اول که بازیکنان اصلی این تیم به شــمار میروند در بازی مقابــل مولداوی به میدان رفتنــد و در بازی دوم که بــه فاصله کمتر از دو روز بــازی بازی اول در بصــره عــراق برگــزار شــد بازیکنان گــروه دوم حضــور داشتند.

بــازی بــا عــراق حالتــی نمادیــن داشــت و عربســتانیها بــرای ایــن بــازی از شــلهوب 38 ســاله، شــمرانی و راهب 35 ســاله اســتفاده کردنــد و یــک دروازهبان بدون ســابقه باشــگاهی نیــز در میــان بازیکنــان این تیم حضور داشــت و بازی کــرد. تنها همکاری باشــگاههای عربســتانی در اســتفاده نکــردن از ملیپوشــان خــود مربوط بــه این بازی اســت کــه 12 بازیکــن از جمع 18 بازیکــن حاضــر در بــازی مقابــل عــراق در بازی لیگ عربســتان به تاریخ ‪11 01،‬ و 12 اســفند به میــدان نرفتنــد و 6 بازیکن دیگــر در این بازیها بازی کردند.

ادعای نه چندان واقعی آقای سرمربی

در میان 22 بازیکنی که بیشــتر طی 2 اردوی اخیــر بــرای تیم ملی عربســتان بــازی کردهاند 8 بازیکــن االهلی حضور دارند. االهلی مدعی کســب عنوان قهرمانی لیگ عربســتان است، در جام حذفی نیــز در مرحله نیمــه نهایی 3( روز بعد از بازی تیم ملی عربســتان مقابل بلژیک) شکســت خورد و در آســیا نیز به مرحله یک هشــتم نهایی صعود کرده اســت. االهلی طــی 40 روز اخیر 7 بــار به میدان رفته اســت که تیســیر الجاسم و حســین المقهوی دو بازیکــن ملیپــوش ایــن تیم در تمــام این 7 دیدار به میــدان رفتهاند. معتز هوســاوی تنها یک بــازی در لیســت نبــوده و مهند اســیری 2 بازی. منصــور حربی مدافع چــپ تیم ملی عربســتان نیز 5 بــازی کامل بــرای االهلی انجــام داده و 2 بازی روی نیمکت حضور داشــته و ســلمان الموشر در 4 بازی به میــدان رفته 3 بار هــم روی نیمکت بوده است. یاسر المســیلم و محمد االویس 2 دروازهبان االهلــی که هر 2 بــه تیم ملی دعوت میشــوند نیز مطابق ســنت قبلی به طور چرخشــی درون دروازه قــرار میگیرند و همــراه با االهلی هســتند. الهالل هم به رغم ســیل مصدومیتها که سبب شده نواف العابد، ســلمان الفرج و عبدا... معیــوف از تیم ملی دور شــوند 5 بازیکــن در تیم ملی عربســتان دارد. الهــالل در این بازه 40 روزه 6 بار بــه میدان رفته که یاســر شــحرانی مدافع کناری تیم ملی عربستان در 5 بازی حضور داشــته و یــک بازی روی نیمکت بــوده، محمد کانو هافبــک میانی و جوان این تیم در 4 بــازی به میدان رفته و 2 بار هم روی نیمکت بوده، عبــدا... عطیف 3 بار به میدان رفته، یک بازی محروم بوده، یک بازی را به دلیل مصدومیت از دســت داده و یک بار هم روی نیمکت حضور داشــته. عبدا... الزوری و اســامه هوساوی نیز هر کدام 3 بار به میدان رفتهاند و در 3 بازی دیگر نیز در اختیار باشــگاه خود بودهاند. النصر اما در یک بازی به ســهالوی و غالب استراحت داده و از عمر هوســاوی در هر 3 بازی خود بهره برده اســت و این رونــد در االتحاد، الشــباب و االتفاق نیز دیده میشود.

ایرادی كه به سازمان لیگ وارد است

در میان دعوای کیروش و باشــگاهها، ســازمان لیگ نیز مقصر اســت. لیگ برتر فوتبال ایران دو هفته دیرتر از عربستان به پایان خواهد رسید و میشد با اتخاذ تدابیری (به مانند برگزاری فشردهتر بازیها در اسفند سال گذشته) این زمان را جبران کرد و بازیکنان تیمهای غیرآســیایی را زودتر در اختیار تیم ملی گذاشــت. بازیکنان پرسپولیس، استقالل و ذوبآهن نیز با تعامل میتوانستند هم برای تیم ملی به میدان بروند و هم در یک هشتم نهایی برای تیمهای باشگاهیی خود بازی کنند. اما در کنار لجاجت خاص سرمربی تیم ملی، برنامهریزی سازمان لیگ نیز فرصت این تعامل را گرفته و حال به جایی رســیدهایم که ســرمربی تیم ملی هر چند روز یک بار یکی از آن بیانیههای خاص خود را منتشر میکند و فدراسیون نیز عمال حمایتی از باشگاهها و بازیکنان نمیکند تا زحمت یک سال باشگاهها و یا بازیکنان در خطر باشد.

وقتیگذشتداخلیهادیدهنشد

اگــر 22 بازیکن مذکــور را در نظــر بگیریم، بازیکنان تیم ملی عربســتان که در لیگ این کشور بــازی میکنند در 40 روز اخیــر تنها در 21درصد بازیها اســتراحت داشتهاند که 7 درصد آن مربوط بــه الهالل و االهلی اســت. دو تیمــی که هر 3 روز یک بــار به میــدان رفتهاند و طبیعی اســت که به بازیکنان خود اســتراحت بدهند. این اتفاق در حالی رخ داده که تیمهای داخلی از آذر ماه ســال گذشته پس از هر بــازی خود بازیکنــان مدنظر کیروش را بــرای ریکاوری بــه مرکز PEC فرســتادند و یک روز و نیــم از بازیکنان خود بیبهــره بودند. برخی بازیکنــان در این مســیر دچار مصدومیت شــدند و پرســپولیس، اســتقالل، ذوبآهن، فوالد، ســایپا و

پدیــده از این روند تمرینی متضرر گشــتند اما هیچ گاه شــاهد آن نبودیم که ســرمربی تیم ملی از این تیمها تقدیر و تشــکر کند. پرســپولیس در 2 بازی فصــل جاری بــدون بازیکنان ملیپــوش خود بازی کــرده و در یک بازی تنها در دقایق پایانی از حضور بازیکنــان ملیپوش خود بهره برده و با این حال در بیانیههــا کیروش همواره محکــوم به عدم همکاری بــوده اســت. کیــروش بــدون توجه بــه همکاری تیمهــای داخلی بــاز هم خواســتههای بیشــتری دارد و در روزهایــی صحبــت از تعامــل میکند که شــخص وی ذرهای حاضر به کوتاه آمدن در مقابل خواســتههای خــود و توجه بــه منافع باشــگاهها نیســت و در ایــن مســیر آدرس غلــط تیــم ملی عربستان را میدهد!

کیروش بدون توجه به همکاری تیمهای داخلی باز هم خواستههای بیشتری دارد و در روزهایی صحبت از تعامل میکند که شخص وی ذرهای حاضر به کوتاه آمدن در مقابل خواستههای خود و توجه به منافع باشگاهها نیست و در این مسیر آدرس غلط تیم ملی عربستان را میدهد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.