بایرنمونیخوکسبششمینقهرمانیپیاپی

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

اما بعد از گذشت سال ها از دوران طالیی باشگاه هامبورگ، این تیم در این فصل روزهای بســیاری بدی را سپری می کند. هامبورگی با قرار گفتن در قعر جــدول 18 تیمی بوندس لیگا گزینه شماره یک سقوط می باشند. آنها با 19 امتیاز در رتبه 18 قرار دارند. کلن نیز با کســب تنها 20 امتیاز دومین تیم سقوط کننده خواهد بود. البته در این 6 هفته پایانی بوندس لیگا، تیم های ماینس و وولفسبورگ با 26 امتیاز برای بقا تالش خواهند کــرد. این دو تیم در صورت نتیجه نگرفتن در این هفته ها می توانند جزو گزینه های سقوط باشند.

بوندس لیگا دوباره یک قهرمان تکراری در این فصل خواهد داشت. تیم بایرن مونیخ بعد از گذشت 28 هفته با کسب 69 امتیاز شانس اول قهرمانی خواهد بود. باواریایی ها به دنیال ششمین قهرمانی متوالی خود در بوندس لیگا هستند.

این در حالی اســت که تیم شــالکه در این روزها دوباره قدرتمند شده است. آنها حاال با 52 امتیاز در مکان دوم بوندس لیگا قرار گرفته اند. تیمی که در نیم فصل دوم بهتر از همیشه نتیجه گرفته اســت. تیم دورتوند رقیب دیرینه شالکه با 48 امتیاز در مکان سوم قرار دارد . الیپزیش با 46 امتیاز، لورکوزن با 45 امتیاز،فرانکفورت با 45 امتیاز در تعقیب آنها می باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.