پاری سن ژرمن قهرمانی را پس گرفت

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

باشــگاه پاری سن ژرمن تا هفته 31 لیگ فرانسه موفق به کسب 83 امتیاز شده اســت. پاریسی ها حاال تنها در هفت هفته مانده با پایان فصل قهرمانی خود را مســجل کرده اند. پاری ســن ژرمن بعد از اینکه در سال گذشــته نایب قهرمان شد در این فصل دوباره قهرمانی را به پاریس آورده است. موناکو ســال گذشته موفق شد بعد از چهار ســال قهرمانی متوالی پاریســی ها به دوران قــدرت انها پایان دهد. این در حالی اســت که تیم موناکو قهرمان فصل گذشــته با 67 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. آنها طی هفته های گذشــته موفق شدند نتایج بهتری را کسب کنند و خودشان را به رتبه های باالیی جدول برســانند. شاگردان ژاردیم این روزها نسبت به اوایل فصل عملکرد بهتری دارند. مارسی با 62 و لیون با 60 امتیاز در مکان های بعدی قرار دارند.

اما در جدول 20 تیمی فرانســه این روزها متز با 22 امتیاز در مکان آخر قرار گرفته و شــانس اول سقوط به دست پایین تر می باشد. تیم لیل یکی از باشگاه های شناخته شــده و معتبر فرانسه با عملکردی نه چندان درخشان این روزها به عنوان دومین تیم در خطر سقوط است. آنها با کسب 28 امتیاز در کنار تروا با 28 امتیاز باید برای ماندن در لیگ فرانسه تالش کنند. البته تیم های تولوز با 30 و استراســبورگ بــا 33 امتیاز نیز خطر سقوط را در این هفت هفته پایانی احساس خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.