گالیه های گرشاسبی به خاطر شان پرسپولیس

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

این ترفندها ازبک هاست

قبل از بازی برگشــت نســف قارشی و پرســپولیس در ازبکستان برخورد نامناســبی با سرپرست باشگاه پرســپولیس و هیات همراهش در این ورزشگاه انجام شد.

زمانی که تیم نسفقارشــی ازبکستان برای بازی با پرسپولیس به تهران آمد از سوی این باشــگاه اقدامات ویژهای برای میزبانی از مدیران و اعضای این تیم ازبکستانی انجام شد تا در زمان اقامت و حضور در ورزشگاه آزادی، مشکلی برای اعضای کاروان نسفقارشی به وجود نیاید.

این در حالی اســت که زمانی که تیم پرســپولیس برای بازی برگشــت به ازبکســتان رفته بود اقدام مناســبی از سوی این باشــگاه با سرپرست باشگاه پرســپولیس و هیات همراهش برای حضور در اســتادیوم قارشی انجام نشد به طوری که اعتراض مدیران پرسپولیس را در پی داشت.

زمانــی که حمیدرضا گرشاســبی و همراهانش وارد اســتادیوم قارشــی شــدند محلی که برای استقرار آنها در نظر گرفته شــده بود اتاقکی کوچک در قســمت دور افتاده اســتادیوم بود که وقتی گرشاســبی این صحنه را میبیند

نســبت به این محل معترض میشــود و عنــوان میکند که مــا در تهران

بهتریــن امکانات را در اختیار شــما قرار دادیم و در اســتادیوم آزادی هم قســمت VVIP را به شــما دادیم اما رفتار شــما کامال متغایر بــا رفتار ما در تهران بود. اعتراضهای گرشاسبی در نهایت به گوش مدیرعامل باشگاه نسف قارشی میرسد و او شخصا وارد عمل شده تا با عذرخواهی از مدیران پرسپولیس شــرایط را مناسب کند و در همین رابطه گرشاســبی و هیات همراه را به قسمت بهتری در ورزشگاه قارشی هدایت میکنند.

به طور کلی آنهایی که همراه با تیم های ایرانی به ازبکســتان سفر کرده اند، می دانند که ازبک ها وقتی به ایران می آینــد بهترین امکانات را طلب میکنند و در هتل هــم بابت تغذیه و تعداد اتاق ها هزینه های زیــادی را به تیم میزبان تحمیل می کنند اما وقتی خودشان میزبان هســتند سعی می کنند با برخی کم کاری ها کادر فنی و اعضای تیم حریف را دچار تنش فکری و به هم ریختن تمرکز کنند. آنها بعضا یک نماینده را به هتل می فرســتند که او هم مقام رسمی باشگاه نیســت و یا اینکه در فرودگاه بارها کســی را برای امورات ترخیص و گذرنامه و ویزا به فرودگاه نمی فرســتند تا کارها تسریع شده و اگر مشکلی بود با وساطت آنها حل و فصل شــود. از این قبیل ترفندها تا دلتان بخواهد از ســوی ازبک ها زده می شــود و جالب اینکه آنها ســعی می کنند با دادن هدیه به مدیریت بعد از بــازی یا دیدار با مدیریــت تیم ایرانی قبل از بازی و کــم توجهی به تیم هم به هدف شــان در به هم ریختن تمرکز برســند و هم به این نتیجه برســند که میهمان نواز بوده اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.