گرشاسبي ميخواهد بد قول نباشد دایي3/2میلیاردتخفیفداد

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

علــی دایی ســرمربی تیم فوتبال ســایپا روز گذشته در نشســت مطبوعاتــی بــازی تیمــش مقابــل نفت در پاســخ به ســوال خبرنگاران از عدم همکاری کامــل پرسپولیســیها برای پرداخــت طلب چند میلیــاردی اش صحبــت کرد. علی دایی که در زمان محمد رویانیــان قراردادی 3 ســاله با پرسپولیسی ها امضــا کرده و بابت هر فصل حضور رقمی قابل توجه از این باشــگاه دریافت می کرد پس از قطع همکاری در نیمه سال دوم مبلغ قرارداد خود را تا پایان ســال از حمیدرضا سیاســی مدیرعامل وقت دریافت کرد امــا باقی ماندن یک طلب 100 میلیونــی مالیاتی از قراردادش باعث شــد که او به طرز عجیبی مبلغ سال ســوم قرارداد خود را به همراه خسارات مربوطه از باشگاه پرسپولیس طلب کند و در شرایطی که به نظر می رســید باتوجــه به حضور او در تیــم فوتبال صبا در ســال ســوم قرارداد پولی به او تعلق نگیرد اما کمیتــه انضباطی و اســتیناف رای خود را بــه نفع علی دایی صادر کــرد. این در حالی بــود که اصوال و بنابر عرف یک مربــی اخراجی تا زمانی حقوق خود را از باشــگاه قبلــی دریافت می کنــد که با باشــگاه جدید قرارداد نبندد. البته موضوع علی دایی به مجادله شــخصی او با علی اکبر طاهری نیز برمی گشــت و او در نهایت و با کمک از قانون توانست حکمی ســنگین و 3/5 میلیاردی علیه پرسپولیس بگیرد که این حکم در کمیته اســتیناف نیز تایید شد. علی دایی سپس در برنامه 90 نیز تاکید کــرد از حق خود نخواهد گذشــت و در پی ادامه درگیری با طاهری فشــار بیشــتری برای دریافت پول به پرسپولیس وارد کرد. با این حال پس از تغییرات مدیریتی در این باشــگاه و حضور حمیدرضــا گرشاســبی مذاکرات میان طرفین برگزار شــد و علی دایی رضایت داد 1.2 میلیارد تومان از پرســپولیس دریافت کند. پرســپولیس قرار شــده پرداخت این بدهی را با یک قســط 500 میلیونی آغاز کند اما به هر حال فشــار مالی شــدیدی روی دوش این باشــگاه اســت و آنها ضمن پرداخت بدهی های پیشین باید مخارج فعلی را نیز عهده دار شــوند که همین مساله باعث تعویق در پرداخت مبلغ وعده شده از سوی باشگاه شده و حاال علی دایی تهدید کرده کاری نکنند پشیمان شود و کل پول را از پرسپولیس طلب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.