دیگركسينميتواندلوگويبدونستارهمنتشركند

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

باشــگاه پرســپولیس در روزهای پایانی ســال 96 تقاضای رسمی خود برای قرار دادن تصویر ستاره روی لوگوی این باشگاه را عرضه و موفق به تصویب آن شد.

باشــگاه پرســپولیس بعــد از قهرمانی در فصــل شــانزدهم فوتبال ایــران، دهمین قهرمانــی در ادوار فوتبــال ایــران را به خود اختصــاص داد. اتفاقی که باعث شــد تا طبق قوانیــن آنهــا مجوز قرار دادن یک ســتاره به نشــانه 10 بار قهرمانــی در فوتبال ایران را به دست بیاورند.

در ایــن رابطه در روزهای پایانی ســال 69، حمیدرضا گرشاسبی با درخواست رسمی برای قرار دادن این ستاره روی لوگوی باشگاه و تصویب آن، توانست مجوز رسمی را دریافت کــرده و با ثبت تقاضای تغییر لوگو در روزنامه رسمی اکنون هیچ مانعی برای آن وجود ندارد.

این تصویری از درخواســت و انتشار آن در روزنامه رسمی توسط این باشگاه است.

در آگهی تقاضای رســمی بــرای تغییر لوگوی باشــگاه و ســتاره دار شــدن آن آمده است:

بــه موجــب اظهارنامه ثبــت عالمت به شــماره 139650140001095254 مورخه 96.11.23 تقاضــا ثبت شــده اســت. مالک اظهارنامه: شــرکت فرهنگی ورزشــی پیروزی نوع شخص حقوقی: ســهامی عام شماره ثبت: 64۷2 نشــانی: تهران شــیخ بهایی شــمالی، میدان پیــروزان، کوچــه پانزدهــم پالک ۸ تابعیت : ایران نماینده قانونی: آقای حمیدرضا گرشاسبی نشــانی: تهران شیخ بهایی شمالی میــدان پیــروزان کوچه 15 پــالک ۸ اجزا عالمت: تغییر عالمت ثبت شــده به شــماره 2۷5195 تصویــر یک ســپر و یــک تندیس تصویر دو کله گاو و یک ســکو که ســه حلقه بهم پیوســته بر روی آن است و در وسط آن که یک جــام بر روی آن قرار دارد همگی در یک شــکل هندسی و در قســمت پایین آن کلمات باشــگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس بــه فارســی و حــروف و کلمــات و عدد

1969 بــه التیــن و به رنگ های قرمز، مشــکی و ســفید، متقاضی نسبت به کلمات عام باشگاه فرهنگی ورزشی،

و حروف به تنهایی حق اســتفاده انحصاری ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.