روایت های بزرگان از انحالل شاهین وتاسیس پرسپولیس

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

بهزادی:شاهينماراساخت،ماپرسپوليسرا

شاهین عزیز من را مخالفان آن از بین بردند چون تحمل قهرماني هاي این تیم بزرگ و مردمي را نداشتند و البته یک اختالف کوچک بین دکتر اکرامی وپرویز دهداری نابود کرد والبته این خوشــبختی وجود داشت که تیمی تازه تشکیل شد واین تیم تازه اعتبار شاهین را حفظ کرد وتیم تازه پرسپولیس بود .در واقع شاهین ما را ساخت وما پرسپولیس را ساختیم . جلســات زیادی بین عبده وما که من ودهداری وکاشــانی وکالنی بودیم انجام شد که آخرینش در عید نوروز سال 7۴ بود .محبت عبده باعث شد پرسپولیسمتولدشود. تاسیسپرسپولیسمانعشدکهبازیکنانتیمبهجاهایدیگربروندالبتهمن وکالنیوکاشانیمقاومتکردهوجایینرفتیماماآشتیانیومعینیوشاهرخی ویکی، دو نفر دیگر در مسیر دارایی وپاس بودند وخدارا شکر که پرسپولیس ساختهشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.