ناصحی:6ماهاستپولنگرفتهايم

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

کاپیتان تیم فوتبال پدیده گفت: باید برای ســقوط نکردن بجنگیم. رضا ناصحی در نشست خبری قبل از دیدار مقابل پرسپولیس گفت: شــرایط ما طوری شــده که ما حتی به رده دوم هم رسیدیم اما شرایطمان االن طوری شده که باید برای سقوط نکردن بجنگیم. برای مســووالن مشهد متاسفیم. با وجود همه مشکالت ما همه تالشمان را کردیم و پرچم پدیده را زمین نگذاشتیم اما االن باید برای نیفتادن بجنگیم. غیرت بازیکنان ما را همه دیدند. 6 ماه دریافتی نداشــتیم. برخی بازیکنان فقط 10 تا 5 درصد دریافتی داشتند. غیرت کردیم و افتادن و نیفتادنمان برای کسی مهم نیست. ناصحی ميگوید: اگر ما سقوط کنیم دیگر استقالل و پرسپولیس به مشــهد نمیآیند. به همین خاطر امیدوارم جو غالب ورزشگاه با پدیده باشد. مشکالت تیم ما بســیار زیاد است و برخی بازیکنان ما با اتوبوس به تمرینات میآیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.