شركت سی آر سی چه بود؟

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

در سالهای میانه دهه ۰۳ در کشورمان سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد .سازمان برنامه و بودجه به این دلیل تشکیل شده بود که سیر سرعت نوین سازی کشور تسریع یابد، سازمان برنامه وبودجه اصوال از دولت جدا بود واز ۸۲ مرداد ماه سال ۲۳۳1 تا اواسط سال ۸۳۳1 نفراتی چون فضل اهلل زاهدی وحسین عال هیچ دخالتی در این سازمان نداشتند و ابوالحسن ابتهاج ریاست عالیه این سازمان را عهده دار بود و به واسطه روابط خوبی که با شرکت ها، بانک ها و موسسات اقتصادی در آمریکا داشت کارشناسان بسیاری را از آمریکا به ایران آورد، در همین زمان برای شرکت در مناقصات سازمان برنامه و بودجه شرکت های بسیاری تاسیس شد که شرکت سی آر سی از همین نوع شرکت ها بود که تاسیس شد تا در مناقصات سازمان برنامه شرکت کند .با وجود این که انگ ارتباط با آمریکایی ها وباج دادن به آمریکایی ها روی پیشانی ابتهاج بود اما او در بخش های بسیاری از صنعت واقتصاد کشور از محصوالت داخلی بهره برد که سیمان تهران از آن دسته بود و او برای جلوگیری از اتالف هزینه ها از شرکت های داخلی خواست تا سیمان ایرانی عرضه کنند و البته احمدعلی ابتهاج برادر کوچک خود او برنده یکی از مناقصات ساخت ســیمان برای ساخت سدهای بزرگ و مهمی مثل سد دز شد، در همین زمینه شرکت های دیگری هم تاسیس شدند تا کار اقتصادی کنند و از آن جهت که عبده با شرکت های بین المللی مرتبط بود و مثل ارتشبد خاتم ورزشکار بود برای حضور در این شرکت دعوت به کار شد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.