سالم،محبوبقلبها

به بهانه61 فروردین سالروز اولین بازی تیم پرسپولیس و اولین دربی تاریخ

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس - مهدی حدادپور ‪Mehdi Hadadpoor‬ [email protected] برخورد قدرت ها یا مبارزه معجزه گران

50 سال از اولین بازی رسمی تاریخ فوتبال پرسپولیس گذشته است .درست 05سال قبل و در روز 16 فروردین اولین روز رسمی فوتبال پرسپولیس با انجام بازی بین ۲ تیم فوتبال پرسپولیس وتاج سابق رقم خورد . در این بازی که روز 16 فروردین ماه سال 7۴۳1 برگزار شد ۲ تیم با هم به تساوی بدون گل رسیدند .

رونمايي از پرسپوليس با يك آگهي

تیم پرسپولیس را کسی نمی شناخت بنا بر این بانک عمران که علی عبده در تشــکیالتش تاثیر گذار بود در نشــریات اقدام به دادن آگهی کرد و در این آگهی نوشت که پرسپولیس با تیم فوتبال تــاج بازی خواهد کرد. این آگهي یک غافلگیري بزرگ بود چرا که نفراتي مقابل تاج قراربود بازي کنند که ســتاره هاي تیم مردمي و منحل شده شاهین بودند و ستاره هاي تیم ملي ایران. فهرست این آگهی چنین بود:

فوتبالیست های پرسپولیس با فوتبالیست های تیم تاج روز جمعه 16 فروردین 7۴ ســاعت ۴ بعد از ظهــر در زمین امجدیه هیجــان انگیزترین بازیهــا را ارائه می دهند، بهزادی، کاشــانی، کالنی، جاســمیان، گنجی پور(اسم مرحوم گنجاپور همین طوری نوشــته شده است)، طاوسی، رحیمی، معینی، اویسی، وطنخواه ها و چهرههای نیرومند دیگر باشــگاه پرسپولیس، با فوتبالیست های توانای باشگاه تاج، زمین امجدیه را زیر پاهای نیرومند خود به لرزه در خواهند آورد .

بانک عمران، مبتکر حساب تشکیل سرمایه عموم دوستداران ورزش را به مشاهده این بازی هیجان انگیز دعوت مینماید.

بهانه اي براي يك روايت تاريخي

آری تیم فوتبال پرســپولیس امروز 05ســاله خواهد شد اما باشــگاه پرسپولیس مدتی قبل از این تاســیس شده بود .امروز بنا داریم بخشی تازه از اطالعات فوتبالی را در زمینه تشکیل تیم فوتبال پرسپولیس و متعلقات آن بیان داریم و آن قدر در روزهای گذشته در این باره حرف وحدیث شنیده ایم که بعد از پایان مطلب از همین حاال خودمان را برای حمایت های صددرصدی ومخالفت هایی در همین حد آماده ساخته ایم .

خوردبين در تيم كم نام و نشان پرسپوليس

علی عبده که در محل باشگاه بولینگ عبده زمین های فوتبال وسالن ورزشی برای والیبال را هم ساخته بود اجازه حضور و تمرین را به تیم های مختلف فوتبال داده بود از جمله تیمی بســیار جوان با نام پرســپولیس در سال ۴۴ که توســط رجبعلی فرامرزی اداره میشــد و در آن بازیکنانی گمنام مثل محمــود خوردبین، ناصر ســلیمی،محمد توانایی ...و حاضر بودند، وقتی تیم شاهین منحل شد و دهداری پیشنهاد کرد باشگاه بولینگ عبده که به نام باشگاه ورزشی پرسپولیس ثبت شده است به بازیکنان شاخص تیم فوتبال شــاهین که در حال تالشی بودند، اختصاص یابد والبته این اتفاق هم عملی شد ...

آخرين شاهين

بازیکنان پرســپولیس در ابتدا اندکی با بازیکنان شاهین در آخرین نسلش متفاوت بودند .در آخرین نسل تیم فوتبال شاهین در سال 6۴ وقبل از انقالب این نام ها حضور داشتند .

1-هــادی طاووســی ۲-کاظم بیاتی ۳-جعفر کاشــانی ۴-ایرج دبیر سیاقی 5-بیوک وطنخواه 6-رضا وطنخواه 7-هرمز نازی آبادی ۸-ابراهیم آشــتیانی 9-حمید جاســمیان 01-پرویــز دهــداری 11-کاظم رحیمی ۲1-بهمن نــوروزی ۳1-همایون بهزادی ۴1-ناظم گنجاپور 51-هنریک سرکیســیان 61-محمد ریاحی -17 حسین کالنی ۸1-محمود بیداریان 91-اصغر ادیبی

البته در این تیم بازیکنانی مثل فریــدون معینی، محراب شــاهرخی وحمیدشیرزادگان هم بودند که قاعدتا متعلق به این مجموعه بودند اما معینی و محراب در مقطعی کوتاه به تیم فوتبال دارایی رفته بودند و شــیرزادگان هم در کشور آمریکا بود.

وقتی تیم فوتبال شاهین منحل شد و پرســپولیس در سال موجودیتی تازه پیدا کرد چند نفــر از مردان نســل آخر شــاهین به هر علتــی از این تیم جداشده و بازیکنان تازه پرسپولیس در تیــم حضور یافتنــد . دکتر اکرامی موسس شاهین را کنار لوگوی پرسپولیس ی بینید

اولينپرسپوليس

در اولین تیم فوتبال پرســپولیس بعد از موجودیت تازه اش نفرات مشترکی از تیم قبلی حاضر بودند اما افرادی چون ایرج دبیر سیاقی، پرویز دهداری ، محمد ریاحی وهرمز نازی آبادی از این تیم جداشده و البته نفراتی چون حبیب علیزاده، حسین همیشه جوان ، اکبر کوکالن و فریدون ممبینی به این تیم اضافه شدند .

1-هــادی طاووســی ۲-کاظــم بیاتی ۳-جعفر کاشــانی ۴-حبیب علیزاده 5-بیوک وطنخــواه 6-رضا وطنخواه 7-اکبر کوکالن ۸-ابراهیم آشــتیانی 9-حمید جاسمیان 01-فریدون ممبینــی 11-کاظم رحیمی ۲1-بهمن نــوروزی ۳1-همایون بهزادی ۴1-ناظم گنجاپور 51-هنریک سرکیسیان 61-حسین همیشه جوان 71-حسین کالنی 0۸1محمود بیداریان 91-اصغر ادیبی

محراب و فريدون در كنار دوستان نوعي

مدت کوتاهی بعد به دنبال انحالل دارایی از این تیم ۳بازیکن بزرگ جدا شده وبه تیم فوتبال پرسپولیس تازه وارد پیوستند، عزیز اصلی مهم تریــن بود اما ۲ مرد دیگر که روزی در شــاهین بوده وســپس از این تیم جداشده بودند یعنی فریدون معینی و محراب شاهرخی در قالبی تازه به تیم فوتبال پرسپولیس پیوستند که البته به نوعی عملکرد این نفرات به بازگشت آنها به جمع دوستان قدیمي شاهین شبیه بود .

مردان فرامرزی!

اما وقتی بازیکنان شاهین پا به زمین تمرینی بولینگ عبده گذاشتند مردان تیم فوتبال گذشــته که گمنام ودور از دسترس بودند به تیم فوتبال بانک ملی پیوســتند .در این ساختار تازه یاب و تــازه وارد بازیکنان بانک ملی نفراتی چون نایب رویین دل، ناصر ســلیمی، عباس رجبیه فرد، محمود خوردبیــن ...و بودند، مردان فرامرزی در مسابقات فوتبال باشگاه های تهران حضور یافته و بعدها پایه تیمی را ساختند که پر از ملی پوش بود .

از مردان ســتاره در تیم بانک ملی سال های 7۴ تا 77 یعنی در دوران 0۳ ساله حیاتش میتوان یک تیم ملی بزرگ و شایسته استخراج کرد .

در تیم بانک ملی این ســالها این نفرات نخبه تر از سایرین بودند . گلرها: حافظ طاحونی، ناصر نبوی، داوود فنایی مدافعان: روح ...ا عبادزاده، ســعید تهمتن،رضا رجبی، رحیم میرآخوری، حسین یاریار، علی انصاریان ، مسیح مسیح نیا

خط میانی: محمد علی نعمت زاده ، خسرو حاج خلیل، مجید نامجو مطلق، رحیم یوسفی، علیرضا عزیزی، مهران نجفی

خط حمله: ناصر محمد خانی، محمود خوردبین، جواد کاظمیان، مهدی مهدوی کیا

استارت پرسپوليس با پيراهن دوم

باشگاه شــاهین منحل شــده بود .آنها قبل از انحالل در ســال 6۴ هم ۲بار به طور جدی با مســووالن سازمان ورزش به مشــکل برخورده بودند، یک بار حتی پروانه فعالیت آنها به مدت یک سال باطل شده بود، حاال پرسپولیسی تازه موجودیت مییافت اما در اولین بازی تاریخ فوتبال پرسپولیس در روز 16 فروردین ســال 7۴در حالی برگزار شــد که بازیکنان این تیم عالقمند به پوشــیدن پیراهن ســفید بودند و می خواستند با همان رنگ پیراهن تیم فوتبال شــاهین بازی کنند اما تاجی ها هم در روز مورد نظر با پیراهن ســفید به میدان آمدند .

امــروزه برای هماهنگ ســازی رنگ پیراهــن تیم ها در میادین مختلف، میزبان این فرصت واین مجوز را دارد که رنگ پیراهن را خــودش انتخاب کند و مثال اگر پرســپولیس امروز میزبان تیم تراکتورســازی است در تهران تیم پرسپولیس قرمز و حریفش ســفید می پوشــند و در تبریز تراکتورسازان قرمز و پرســپولیس ســفید می پوشند اما در گذشــته اینگونه نبود و رنگ موصوف برعکــس بود و به تیم میهمــان این پوئن داده میشد تا حرمت میهمان نوازی رعایت شود و البته در روز بازی 61فروردین 7۴ هم چون پرسپولیس تیم تاج را به بازی دعوت کرده بود به این تیم اجازه پوشــیدن پیراهن سفید داده شد و پرســپولیس پیراهن قرمز و ســیاهی پوشید و همان را پیراهن شــماره دوم خودش معرفی کرد، تــا روز 1۳ مرداد ماه ۸۴ که پرسپولیس مرحله اولیه رشــد و تکوین خود را سپری میکرد ایــن تیم در اکثر بازیها پیراهن ســفید بر تن کرده و تنها در مواقعی خاص از پیراهن قرمز که تنها یک دســت هم برایشان در این مدت درنظر گرفته شده بود استفاده می کردند .

ماجراي كوچ پرسپوليس و شاهيني ها به پيكان

ایــران ناســیونال با مشــارکت کمپانــی بریتیش گروپ اتومبیل پیکان را ســاخت، در دورانی که مردم میتوانســتند اتومبیل های مثل شــورلت، کادیالک، آریا، فولکس، کرایسلر، داتســون ...و سوار شوند ، پیکان ســواری اتفاقی نامیمون بود اما پیکانی ها شــروع به تبلیغات کردند و بــرای قهرمانی تیم ملی در ســال 7۴ و در جام ملتهای آسیای 196۸ به بازیکنان اتومبیل پیکان داده و به بهترین بازیکن هر ســال فوتبال ایران یــک پیکان داده می شــد، رفته رفته پیکان در کشــورمان با آپشــن های مختلف مثل پیــکان کارلوکس، پیکان جوانان که اسپورت بود ساخته شــد وبرایش تبلیغاتی بزرگ تدارک دیده شد .برای مراســم یک ســالگی پیکان، آهنگ تولدت مبارک معروف ســاخته شد و اتومبیل پیکان از داخل یک کیک بزرگ خارج شد، سپس بازیکنان پرسپولیس که به تازگی محبوبیتی در حد همان شاهین قدیم کسب کرده بودند بر اساس پروتکل همــکاری عبده با محــود خیامی به پیکان رفتــه و محبوبیت پیکان را بیشتر کردند.

پيراهن قرمز شرط آلن راجرز بود

این بار بازیکنان تیم پیکان دیگر نتوانســتند رنگ سفید داشــته باشند چون آلن راجرز مربی انگلیسی که عالقه وافر به آرسنال داشت این تیم در قرار دادش اعالم کرده بود که پیراهن تیم باید قرمز باشــد. در تمام یک سال حضور پرسپولیسی ها در پیکان که به قهرمانی در مســابقات تهران وجام بین المللی دوستی هم منجر شد این تیم پیراهن قرمز بر تن کرد.

همه رفتند به غير از عزيز اصلي

در بیــن بازیکنانــی کــه در مردادماه ســال ۸۴ از تیم پرسپولیس به پیکان رفتند تنها عزیز اصلی در تیم پرسپولیس ماند تــا در کنار بازیکنــان جوان پرســپولیس فعالیت کند و برایشــان هم باتجربگی کند، البته عزیــز اصلی اصوال با هادی طاووسی اختالف داشــت و ماندنش در تیم پرسپولیس جوان میتوانســت مانع از ادامه اختالف شود! اما مگر در پرسپولیس بازیکنی مانــده بود که اصلی بین نفراتــش قرار گیرد؟ جواب ساده اســت، یک بار دیگر رجبعلی فرامرزی بازیکنان تیم خود را به پرسپولیس برد و بازیکنان بانک ملی بار دیگر پرسپولیسی شــدند که این بار نفراتی جوان چون مسیح مسیح نیا، مهدی عسگرخانی و محمود خوردبین ستارگان جوان این تیم بودند .

البتــه بــه جز عزیــز اصلــی ۲بازیکن دیگر هــم همراه پرسپولیســی ها بــه پیکان نرفتنــد اما مثل عزیــز اصلی در پرســپولیس نمانده وهمــراه مرحوم دهداری بــه تیم فوتبال تازه تاسیس گارد پیوســتند، این ۲ نفر کاظم رحیمی وحبیب علیزاده بودند .

مردان نسل پيكان

1-هادی طاووســی ۲-ابراهیم آشــتیانی ۳-امیر عابدینی ۴-رضــا وطنخــواه 5-بیوک وطنخــواه 6-حمید جاســمیان 7-جعفر کاشــانی ۸-فریدون معینــی 9-اصغر ادیبی 01-علی پروین 11-همایون بهزادی ۲1-مهدی عسگرخانی ۳1-حسین کالنی ۴1-ناظم گنجاپور 51-بهرام مودت 61-محراب شاهرخی 71-فریدون ممبینی ۸1-حسین همیشه جوان

يك سال سفيد و بعد هميشه قرمز

شاهین ســفید بود و بازیکنان تیم پرسپولیس مثل سلف تاریخی خود سفید می پوشیدند، در سال ۸۴ که نفرات تیم به پیکان رفتند، آلن راجرز ســرمربی انگلیسی شرط کرد تا بازیکنــان پیکان قرمز بپوشــند،وقتی در شهریور 9۴بازیکنان پرسپولیس به تیم فوتبال پرســپولیس برگشتند وحسین فکری مربی آنها شــد، آنها بار دیگر ســفید پوشیدند اما از تابســتان سال 50 که آلن راجرز این بار به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس معرفی شد، اعالم کرد کــه این تیــم باید قرمز بپوشــد! هویت تاریخی پرسپولیس هویت یک تیم ســفید پوش است که پیراهن قرمز پیراهن دومش بود اما به خاطر عشق آلن راجرز به رنگ قرمز وبه واســطه هواداری او بــرای آرســنال انگلســتان پیراهــن تیم پرســپولیس را به رنــگ پیراهن تیم آرســنال در آوردند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.