تلفنهمراهممخزناسراراست

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

مهاجری:شببازيباپرسپوليسشيطنت ميکنند

رضا مهاجری سرمربی تیم پدیده که در نشست خبری پیش از دیدار با پرسپولیس گفت: بازی ســختی خواهد بود. استقالل و پرسپولیس شــرایط ویژه ای دارند اما با همه مشکالتی که وجود دارد سعی کردیم بچهها را از نظر روانــی آماده بازی کنیم. ما بچههای تیم را برای بازی آماده کردیم، این در حالی اســت که باید به مصاف پرسپولیسی برویم که قهرمان لیگ است و در لیگ قهرمانان آسیا هم شرایط خوبی دارد. امیدوارم هواداران به ورزشگاه بیایند؛ چراکه روز سختی داریم و حمایت هواداران الزم اســت. من از نظر فنی نگرانــی برای بازی فردا ندارم، اما از نظر انگیزشــی باید بازیکنان را آماده کنیــم و باید بهگونهای مقابل پرسپولیس بازی کنیم که نتیجه خوبی بگیریم. به هر حال باید به تیم انگیزه تزریق شود، اما ما در این باره ضعیف هستیم. فکر میکردیم قبل از آغاز سال نو مشکالت حل میشود، اما این اتفاق رخ نداد، اما وظیفه من اســت که اینجا مشــکالت را بگویم تا مردم بدانند بازیکنان با چه مشــقتی بازی میکنند. همین حاال تیم مشکیپوشان لیگ برتر را از دست داد و این موضوع برای من از همه سختتر است؛ چراکه این تیم را من از لیگ دو به لیگ یک و سپس لیگ برتر آوردم و پلههای ترقی را این تیم با من طی کرد. مهاجری افزود: کار در لیگ یک سخت است و فکر میکنم حتی معجزه هم نمیتواند به مشکیپوشــان کمک کند. باید کمک کنیم که پدیده هم به این سرنوشت دچار نشود. فقط استاندار میتواند به ما کمک کند و امیدوارم این اتفاق رخ بدهد. ســرمربی پدیده در مورد وضعیت مصدومان و محرومان افزود: مصدوم ما شــهاب گردان است که وضعیتش در حال بهتر شدن هم قرار دارد، اما ما ریسک نکردیم تا شرایط او کامال خوب شود، البته در تمرینات دو بازیکن ما صورت به صورت شدند و بینیشان شکست و کمندانی هم کمی از ناحیه مچ پا مشکل دارد و با صالحدید کادر پزشکی و کادر فنی درباره آنها تصمیمگیری خواهیم کرد. سرمربی پدیده در نشســت خبری خود افزود: همه تمرکز ما در حال حاضر این اســت کــه تیم را در لیگ نگه داریــم، اما فصل بعد هرچه میخواهد بشــود، بشــود. هرچند که در این بین برخیها شــیطنت میکنند، به طور مثال؛ شــب بازی با پرسپولیس بحث پراهیچ مطرح شــد و این کارها شیطنت اســت. ما در تمرین میخواهیم دو ساعت حس خوب داشته باشیم، اما درگیریهای ذهنی اجازه نمیدهد. تلفن همراه من مخزن اســرار بازیکنان اســت و سخت است که بازیکنان را اینگونه آماده کنیم، اما این کارها یکطرفه نمیشود. ما امیدوارانه حرکت میکنیم و باید حمایت شویم، هرچند دیر شده است.

دردسر2ساعتهسرخها

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس پس از تاخیری در حدود ۲ ساعت راهی مشهد شد. کاروان تیم فوتبال پرســپولیس که قرار بود در ساعت 0۴:۴1 دقیقه از تهران راهی مشهد شــود و پس از حدود تاخیری دو ساعته راهی این شــهر شد. ســرخ ها در هتل المپیک دور هم جمع شدند و سپس به فرودگاه مهرآباد رفتند و به همین دلیل کمتر در فرودگاه معطل شدند. تیم فوتبال پرسپولیس امروز و از ساعت 17 در مشهد به مصاف پدیده خراسان خواهد رفت و با کسب یک امتیاز هم قهرمانی خود را در لیگ برتر قطعی خواهد کرد.

استقبالباشكوهازسرخها

هواداران پرسپولیسی با اطالع از زمان حضور این تیم استقبال جالبی از کاروان سرخپوشان به عمل آوردند. پرســپولیس که از هواداران بیشماری در مشهد برخوردار است و این موضوع در جریان دیدار این تیم برابر ســیاه جامگان در این شــهر به انتقادی از سوی رضا عنایتی به عنوان سرمربی وقت سیاه جامگان منجر شــده بود، امروز هم با استقبال ویژه هوادارانش به مشهد گام گذاشت. بیش از 500 هوادار مشــهدی با حضور در محل فرودگاه این شــهر به استقبال بازیکنان و اعضای کادرفنی پرسپولیس رفته و در فرودگاه به ســر دادن شــعار قهرمانی پرداختند تا برانکو و بازیکنانش را اینچنین سورپرایز کنند. پرســپولیس امروز در شرایطی برابر پدیده مشهد قرار خواهد گرفت که با کسب یک امتیاز از این بازی میتواند قهرمانی خود در لیگ برتر هفدهم را مسجل کند.

بيرانوندوطلب008ميليوني

علیرضا بیرانوند قبل از ســفر ســرخ ها به مشهد در اردوی نفت تهران با اعضای کادر فنی و همبازیان ســابقش دیدار کــرد. بیرانوند از نفت هشتصد میلیون تومان طلب دارد و رایزنی ها و مذاکرات زیادی با سه مالک این فصل باشگاه نفت داشته اما به رغم وعده و وعیدها موفق به وصول مطالباتش نشــده و اخیرا توانسته از طریق محاکم قضایی حکم توقیف اموال باشگاه را بگیرد. باشگاهی که اموال چندانی به نام آن نیست و هنوز بدهی پانزده میلیارد ناشی از سالها دولتی بودن باشگاه به طلبکار آن پرداخت نشده. منصوریان، خرمگاه.چینی، وحید امیری، علی قربانی، سیدجالل حسینی، کامیابی نیا، بیرانوند، غالمرضا رضایی و.... در زمره طلبکاران پانزده میلیاردی نفت هستند و حدود هشت میلیارد تومان هم به این بدهی ها در پی برکناری کریمی و دستیاران و سایر بازیکنان که بعد از واگذاری به بخش خصوصی از تیم جدا شده اند اضافه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.