آن روز جاده پیچید استقالل نپیچید

پرونده «پیروزي» از شانزدهمین سالگرد قهرماني پرسپولیس در اولین دوره لیگ برتر

Piroozi - - صفحه اول -

گفت و گو با چهره هاي مطرح آن تیم: محمود خوردبین، ناصر ابراهیمي، افشین پیرواني، ابراهیم اسدي امیرحسین اصالنیان، محمد برزگر، یونس باهنر، احسان خرسندي

پیامپایمرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.