بلیتایرانوترکیهدراختیارایرانیها

Piroozi - - صفحه اول -

بلیتهای دیدار دوســتانه ترکیه و ایران در اختیار ایرانیها قرار گرفت.با توجه به اینکه بلیت دیدار دوستانه ترکیه و ایران به صورت اینترنتی فروخته شده بود، بلیت زیادی در اختیار ایرانی ها قرار نگرفت. با این حال تعدادی بلیت فروخته نشده از سوی فدراسیون ترکیه به مسئوالن تیم ملی سپرده است.این بلیت ها قرار است در اختیار ایرانی ها قرار بگیرد تا بدون مشــکل برای تماشــای دیدار دوســتانه با ترکیه وارد ورزشگاه شده و به حمایت از تیم ملی بپردازند.علی دایی نیز یکی از تماشاگران ویژه این بازی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.