میگوینداحمدزادهبرایتمدیداوکیداده!

Piroozi - - صفحه اول - اردالنبزرگنیا ‪Ardalan Bozorg Nia‬ ardalan@piroozidaily.ir

این روزها مهم تریــن اخبار مربوط به تیمی که پنجره نقل و انتقاالتی اش بســته است همین اخبار نقل و انتقاالت است! هواداران پرسپولیس با دقت و البته نگرانی پیگیر اخبار باشگاه محبوب خود هستند و می خواهند بدانند باالخره چطور مشکالت یارگیری این تیم حل می شود. نگاهی انداختیم به وضعیت یارگیری این تیم و اخباری که در این باره شنیده ایم و یا اتفاقاتی که رخ داده است.

گوشهچشمسروشبهسرنوشتکیروش؟!

ســروش رفیعی دوباره پرسپولیســی می شود. این خبر را مدت هاست که می شــنویم. سروش رفیعی بعد از یک نیم فصل حضور در پرســپولیس به یکباره تصمیم گرفت به قطر و تیم درجه 3 الخور برود. کامال مشــخص بود ایــن تصمیم او فقط به خاطــر حضور در تیم ملی و حساســیت های کیروش بوده اما خود این بازیکن حاضر نبــود چنین دلیلی را بــرای جدایی اش اعالم کند. او به الخور رفت و یک فصل مانــد و حاال نمی خواهد در این تیم بماند. برگشــته و همه مــی گویند او می خواهد در پرســپولیس بازی کند و برانکو هم او را می خواهد. البته گفتند برای حل مشــکلش برای حضور در پرســپولیس احتمــاال توافقاتی را با فوالد خوزســتان خواهد کرد. اما حاال خبرهای دیگری به گوش می رسد. سروش که بازی در جام جهانی را از دســت داده حاال نمی خواهد شانس اش در جام ملتها را از دســت بدهد. خب اگر بخواهد به ایران بیاید و به پرســپولیس برود و کارلوس کیروش هم ســرمربی تیم ملی بماند این شــانس هم ممکن است از دست برود!

همین داســتان چند خطی می تواند سرنوشت سروش رفیعی را در کشــور دیگری که احتماال قطر نیست رقم بزند. البتــه باید صبر کــرد و دید بعد از جــام جهانی چه اتفاقاتی می افتد. هرچند فرقی هم ندارد. فعال پنجره بســته اســت و انتقالی هم صورت نمی گیرد. البته اگر پنجره باز شود خیلی از معادالت بهم می خورد!

ذوبآهنتبریزیرانمیدهد!

مرتضی تبریزی پرسپولیسی می شود. جوابش قطعا نه اســت! می گویید چرا؟! دالیلش واضح اســت. اول اینکه این بازیکــن یک فصل دیگر با ذوب آهن قرارداد دارد و ذوب آهن هــم اعالم کرده که این بازیکــن را نمی دهد. بعد کی دیدید ذوب آهن به پرسپولیس راحت بازیکن بدهد؟! آنها حتی برای دادن رضایتنامه محسن مسلمان که مورد تایید سرمربی تیم خودشــان هم نبود به راحتی کاری انجام ندادند! ضمن اینکه پنجره بسته است و او نمی تواند اول فصل به پرسپولیس بیاید و این دلیل ســد بزرگی پیش روی پرســپولیس در مذاکره با همه گزینه هاست!

شنیدیم بندی در قرارداد تبریزی هست که با پرداخت مبلغی آزاد می شود اما ظاهرا آذری این بند را فقط در صورت وجود پیشــنهاد خارجی قابل اجرا کرده است. به نظر می آید حضور او در پرسپولیس سخت تر از همیشه باشد.

ترابیخیالشراحتاست!

مهدی ترابی برای حضور در پرسپولیس شرایط کامال مشابه با مرتضی تبریزی دارد. او هم مثل تبریزی با تیمش یــک فصل قرارداد دارد و ســایپا هم رضایت بده نیســت. البتــه خیال ترابی از یک جهت راحت اســت! مدیر برنامه های او یعنی محمودرضا فاضلی در خارج از کشــور پیگیر کارهای اوســت و می تواند برایش شــرایط حضور در یک تیم خارجی را فراهم کند. به همین خاطر بعید به نظر می رســد این بازیکن پرسپولیسی شود مگر اینکه خود بازیکن بخواهد و ســایپا همکاری کند و باشگاه هم مشکل پنجره اش حل شود.

قراردادیکهخروجازآنسختبود!

نمــی دانیم این خبــر چقدر صحــت دارد. می گویند وقتی گادوین منشــا به پرســپولیس آمد چون شرایط بسیار خوبی داشــت قراردادش در فصل دوم را مشــروط امضا کرد. پرسپولیسی ها برای اینکه او را راحت از دست ندهند در بندی که قرارداد را مشروط می کرد رقم نسبتا باالیی را برای جدایی او نوشــته اند! با رقمی که شنیدیم قطعا اگر عملکرد منشا در گلزنی خوب بود محال بود به این بازیکن اجازه جدایی بدهد. البته چون رقمش عجیب بود چیزی در موردش نمی نویسیم! اما حاال می گویند برانکو این بازیکن را نمی خواهد!

االن خود باشــگاه هم مردد اســت که منشا را آزاد کند یا حفظ نماید. اگر پنجره باز شود احتمال جدایی این بازیکن خیلی زیاد است.

دانشگربعدشیریدومینصیدپرسپولیس؟!

محمد دانشگر مدافع سایپا را بعد از مهدی شیری باید دومین بازیکنی بدانیم که برای حضور در پرسپولیس به توافق رســیده و کار انتقالش به جمع ســرخ ها برای نیم فصل (در صروت باز نشــدن پنجره نقل و انتقاالتی پرسپولیس) درست شده است. این بازیکن هم قرار است یک قرارداد 2 ساله مانند شــیری امضا کند و از نیم فصل به تیم اضافه شود. البته اگر پنجره باز نشود. البته هنوز او برخالف شیری برای امضا قرارداد موقت به باشگاه نرفته و هر وقت این اتفاق افتاد یعنی باشگاه در جذب این بازیکن مصر بوده اســت! گرشاسبی که فعال می گوید با او مذاکره نکرده است!!

پرسپولیساجازهجذب3 بازیکنآزادهمندارد!

گفتند بعد از پایان مهلت نقل و انتقاالت تابستانی دوران محرومیت پرسپولیس هم تمام می شود و این باشگاه می تواند از فرصت جذب 3 بازیکن آزاد بعد از نقل و انتقاالت اســتفاده کند. اما این امکان هم برای پرسپولیس فراهم نیست. چون این مرحله از یارگیری هم جزو یارگیری تابســتانی محسوب می شود و محرومیت پرسپولیس در این مرحله هم ادامه خواهد داشت. ظاهرا این روزنه امید هم به روی پرسپولیس بسته است مگر اینکه اتفاق دیگری بیفتد و مشــکل پرسپولیس به طور کلی حل شود.

برانکومهاجمعراقیراتاییدکرد!

یک مهاجم عراقی در راه پرســپولیس است. مدیربرنامه اش می گوید فیلم بازی های این مهاجم را در کوران بازی های لیگ برتر به برانکو داده و او هم این بازیکن را پسندیده است. می گویند همه توافقات صورت گرفته و به زودی قراردادش با پرسپولیس امضا می شود. می گویند این بازیکن از استقالل هم پیشنهاد داشته اما خود این بازیکن پیشنهاد آبی ها را نپذیرفته است. حتی مدیر برنامه اش اسم و تیم باشگاهی را هم می گوید اما نگران است به سرنوشــت ضرغام حسین گرفتار شود که هجوم کاربران ایرانی به پیج او یک جورایی روند مذاکراتش را با پرسپولیس خراب کرد! برای همین سکوت کرده و می گوید بهتر است فعال هیچ نشانی از این بازیکن ندهد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.