باشگاه همچنان منتظر کمال!

Piroozi - - صفحه اول -

در مورد کمــال کامیابی نیا و تمدید قراردادش خبری نیســت و باشگاه فقط می گویــد کماکان منتظر کمال هســتند که به باشــگاه بیاید! نمی دانیم ، شــاید کمال مــی خواهد هواداران پرســپولیس را سورپرایز کند! البته شــنیدیم او هم از قطر پیشــنهاد دارد اما باشگاه می گوید او برای تمدید باالخــره می آید و همچنان منتظرش هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.