احمدزاده قول تمدید داد؟!

Piroozi - - صفحه اول -

این خبر را از باشگاه شــنیدیم. می گویند در صحبت هایی که روز شنبه با شماره 10 پرسپولیس داشتند فرشاد احمدزاده اعالم کرده که برای تمدید قرارداد به باشــگاه می آید. البته هنوز این اتفاق نیافتاده اما باشــگاه می گوید فرشاد برای تمدید قرارداد اعالم آمادگی کرده است. هرچند که قطری ها از توافق او با تیم الخور خبر می دهند! باید دید واقعا قول تمدید داده است یا نه. میگویند آخر این هفته یا اول هفته بعد برای تمدید به باشــگاه می رود. باید ببینیم این خبر چقدر درست است! اگر درست باشد بعد از وحید امیری این دومین بازیکن آزاد پرسپولیس است که قول تمدید قرارداد داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.