6 تیم لیگ برتری همچنان در خواب!

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

لیگ برتر فوتسال درحالی از ۰1 تیر آغاز میشود که تنها یک تیم، تمریناتش را شروع کرده و سایر تیمها نیز یا هنوز در خواب زمستانی به سرمیبرند یا مشغول جذب بازیکن و مربی هستند. مس ســونگون تنها تیمی اســت که از هفته پیش اردو زده و به دلیل حضور در جامباشگاههای آســیا، با برنامهتر از سایر تیمها ظاهر شــده است. همچنین تیم گیتیپسند اصفهان که زودتر از همه باشــگاهها وارد بازار نقل و انتقاالت شده بود، با وجود جذب بازیکنان مدنظرش هنوز هیچ جلسه تمرینی نداشته است. تیمهای فرشآرای مشهد، آتلیه طهران قم، سنایچ ساوه، مقاومت قرچک و اهورای بهبهان نیز فعالیتهایی در بازار نقل و انتقاالت داشــتهاند اما هنوز تمرین را آغاز نکردند. در این میان تیمهای شهرداری ساوه، آذرخش بندرعباس، ارژن شیراز، شهروند ساری، حفاری اهواز و مقاومت البرز در باتکلیفی کامل به ســرمیبرند و حتی حضور برخی از آنها در لیگ قطعی نیســت. تیم منحل شده تاسیسات دریایی تهران نیز بدترین وضعیت ممکن را دارد و بعد از ناکامی مســووالن این باشــگاه در واگذاری امتیاز تیم، مشخص نیست چه تیمی جایگزین تاسیسات دریایی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.