عزیزی:فوتبالایران درستشدنینیست

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

خداداد عزیزی مدیر ســازمان فوتبال باشــگاه مشکیپوشان مشهد از این باشــگاه جدا شد و دلیل ایــن جدایی هم فراهم نبودن شــرایط بــرای فعالیت مناســب عنوان شــده اســت. خداداد عزیزی درباره جداییاش از این تیم گفت: از 7سال پیش مدیران باشــگاه مشکیپوشان بــرای این تیم هزینــه کردند، ولی حاال دیگر کفگیرشــان به تــه دیگ خورده اســت و پولی در بســاط ندارنــد. از وضعیت باشگاه بیخبر هستم، نمیدانم مدیران باشگاه کجا هستند. من هم مدت زیادی است که از این باشگاه کنار کشــیدم و دیگر با آنها نیستم. وی درمــورد وعــدهاش درباره تشکیل کمیته فنی این باشگاه نیز گفت: کمیته فنی کجا بوده است، مدیران باشگاه یک قراری بــا من داشــتند و تعهدی داده بودند کــه به آن عمل نکردند و من هم از باشگاه کنار کشیدم. درحالحاضر نیز همهچیز روی هواست. کا داستان فوتبال ما به این شکل است و درست شدنی هم نیست. فوتبال ما جای شاخ و شانه کشیدن تیم های دولتی اســت ، تیمهــای خصوصــی مثــل همین مشکیپوشــان یا ســیاهجامگان هــم در کنار آن تیم های دولتی چندســالی در فوتبال دیده میشــوند و بعد از آن بهکلی محو میشــوند. شما ببینید چــه سرنوشــتی برای تیمهای خصوصی که سالهای قبل بودند، مثل اســتیلآذین، پیام، استقال خوزستان، راهآهن ...و به وجود آمده اســت، همین شــرایط هم برای مشکیپوشان درحال رخدادن اســت. تازه باید بگوییم این تیــم از آن قبلیها بیشتر هم توانست طاقت بیاورد، ولی خب االن دیگــر انگیزهای ندارند. آنها میتوانستند فصل گذشــته که تیمشــان در لیگ برتر بود، امتیاز آن را بفروشــند و خودشــان را خاص کنند؛ اما این کار را نکردند و حاال اما گویا دیگر توانی برای تیمداری ندارند. من هم شنیدم که آنها بهدنبال فروش امتیاز باشگاه هستند، ولی کســی هم مراجعه جدی برای خرید باشــگاه به آنها نداشته است و با این شرایط فکر میکنم آنها تیمشان را در اختیار استان قرار دهند یا بهکلی منحل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.