ترابیان: به من نامهربانی كردند، ما پیرمردهایفوتسالیم!

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

عبــاس ترابیــان دربــاره هجمهای کــه علیه او بــه دلیل مواضعش در قبال نرفتن تیم ملی فوتســال بانــوان به المپیک جوانان آرژانتین ایجاد شــده اســت، گفت: از این اتفاق بســیار متاثر شــدم و از رییس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال هم گله کردم. این ماجرا را باید خودشــان کنتــرل میکردند. هر چند مربیان آزادند کمپین درســت کنند و با بازیکنان و برخی افراد تماس بگیرنــد. اما اتفاقات دیگری هم افتــاد که گفتن ندارد و کمیتــه بانوان بایــد آن را پیگیری کند. هــر 2 تیم ملی آقایان و بانوان بــرای ما عزیزند اما این موضوع کاما روشــن اســت. ســهمیه آقایان یک سال قبل توســط اعام شده و این تیم همه کارهایش را کرده اســت. ما دلمان میخواســت هر 2 تیم آقایان و بانوان به المپیک بروند اما دســت من نیســت که تصمیم بگیرم. رییــس کمیته فنی فوتســال افزود: مقــداری نامهربانی در این مدت به من کردند. ما برایشــان زحمت زیادی کشیده بودیم اما سرمان پایین است و سکوت میکنیم. این که میگویند تیم ملی المپیک بانوان از یک ســال پیش برای حضور در المپیک آماده میشــود صحیح نیست. خود ما درباره هدف تشکیل این تیم در کمیته فنی بحث کردیم و قرار شد هدفش، تزریق نیروی جدید به تیم ملی بزرگســال باشد. ضمن این که این تیم، زیر 18 سال نیست و در بازی با چین، از برخی بازیکن بزرگسال استفاده شده بود که باز هم نتیجه خوبی نگرفتند. ترابیان تاکید کرد: تیم ملی المپیک آقایان ایران شــانس رفتن روی ســکوی المپیک را دارد. تیمهایی مثل اســپانیا و پرتغال در بخش بانوان شــرکت کردهاند و تنها ســه تیم روسیه، ایتالیا و اوکراین در بخش آقایان میتوانند مدعی باشــند. روســیه که شــنیدهایم به دلیل مشــکل دوپینگ شاید از مســابقات کنار گذاشته شــود، ایتالیا را هم که در کشورشان شکست دادهایم و اوکراین را هم که له کردیم! بنابراین اعتقاد دارم این تیم میتواند روی سکوی المپیک برود و نباید این فرصت را فدای یک حرکت احساسی کرد. او همچنین درمورد حمایت حسین شمس از او بعد از هجمههایی کــه علیــهاش ایجاد شــده بود، تصریــح کرد: مــا پیرمردهای فوتســالیم. گاهی اوقات حرفهایی میزنیــم اما این حرفها به منزله دشــمنی نیست. شما رسانهها نیز گاهی اوقات انتقادهایی کردهاید که میتواند ســازنده باشد. حســین شمس هم همین طــور. ما دائم بایکدیگر در ارتباطیم و او مدام به ما ســر میزند. من هم از نظراتش اســتفاده میکنم چرا که شــمس از بزرگان فوتسال ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.