كشتی را یک دهه بیمهكردیم

محمدی: کاری که من کردم را کمتر کسی انجام میدهد

Piroozi - - پیشکسوتـــان - ‪Marzieh Darabi‬ marzieh@piroozidaily.ir

در روزهای پرالتهاب کشتی، غامرضا محمدی از خادم و فدراسیونش دفاع کرد، درحالی که او پیش از آن یکی از افرادی بود که مشخص نبود کارش را با تیم ملی نوجوانان ادامه خواهد داد یا نه. اما دارنده 2 مدال نقره و 2 برنز جهان، همچنان سرمربی نوجوانان ماند و چندی پیش با این تیم مقتدرانه قهرمان آسیا شد. تیم او حاال خودش را آماده حضور در پیکارهای جهانی میکند.

غامرضــا محمدی بعد از ســالها مربیگری در سطح اول کشــتی ایران و سابقه ســرمربیگری تیم ملــی آزاد، حاال در کنار نوجوانان اســت و امید دارد که نســلی طایی را برای کشتی ایران تربیت کند. او امیدوارانه از تیمش یاد میکند: «پارسال هم با وجود تمــام آن اتفاقات بد چهارم شــدیم. دو، ســه نفر از بچهها در ثانیههای آخر به خاطر عدم تجربه باختند و در یک وزن هم به دلیل ناداوری مدال صددرصدمان را از دســت دادیم، به همین خاطر است که میگویم سال گذشته هم میتوانستیم روی سکو قرار بگیریم. امسال هم امید داریم، ولی میدانیم که کارمان خیلی سخت اســت. هر چه بتوانیم ضریب اشتباهاتمان را پایین بیاوریم درصد موفقیتمان بیشتر میشود.»

چه زمانی ترکیــب نهایی را برای مســابقات جهانی نوجوانــان اعالم میکنید روز سهشــنبه (فردا) ۶ کشــتیگیر مــا عازم تورنمنــت رومانــی میشــوند که در دو، ســه وزن ملیپوشانمان بیشتر تجربه کسب کنند، در 48 کیلو هم ابهام داریم و هر 2 مدعی عازم رومانی میشــوند تــا ملیپوش جهانی را انتخاب کنیم. بعد از تورنمنت رومانی ترکیب اصلی را خواهیم شناخت.

بعد از آســیایی گفتیــد که این نتایج نباید خیلی بلد شوند و مهم آن نتیجهای است که در جهانی میگیریم. جهانــی واقعا متفاوت با آســیایی اســت چون کشــتیگیران روس، آذربایجان، اوکرایــن، ترکیه و آمریــکا هم میآیند، من فقط امیــدوارم موفقیت در آســیا مقدمهای برای کســب نتیجه خوب در جهانی باشد. در جدول مســابقات کشورهایی که تک ستاره دارند مثل کرهشــمالی، کوبا یا حتــی ژاپن برای ما و دیگــر تیمهای مدعــی از جمله آمریکا و روســیه دردسرســاز میشوند. با این وجود تیم خوبی داریم و امیدوار هســتیم. کار کردن در رده سنی نوجوانان پر فراز و نشیب است، امیدوارم اینبار از همان جایی که سال گذشته آسیب دیدیم، امتیاز بگیریم.

فکر میکنم دو، ســه سال اخیر از سختترین و پرچالشترین سالهای حرفهای تان بوده! وقیقا همینطور است. یک روزهایی فکر میکنم خیلیها به ندرت کاری که مــن انجام دادم را قبول میکنند. چیزی که خیلی مهم اســت، این است که مــن فکر میکنم داریم راهمان را درســت میرویم و این نوید را میدهم که در دو، سه سال آینده نسل نو و خوبی به کشــتی ما معرفی خواهد شد که با توجه به خایی که این ســالها در تیم ملی بزرگساالنمان داشــتهایم و واقعیتی انکارناپذیر اســت، با این نسل بهبود پیدا خواهد کرد. اگر راهمان را همچنان درست برویم این نســل جدیــد حداقل یک دهــه میتواند کشــتی ما را بیمه کنــد. هرچند که بــاز هم تاکید میکنم که کارمان سخت است و نیاز به ابزاری داریم که خب باید در اختیارمان قرار بگیرد.

چیزی که هست، در کشتی کمتر اتفاق میافتد که یک نفر که ســالها سرمربی بزرگساالن بوده، بیاید هدایت نوجوانان را به دست بگیرد. اصوال تیم ملی بزرگساالن ویترین است اما کار در تیمهای پایه خیلی به چشم نمیآید، کدام یک از این دو مسوولیت برای شما جذابیت بیشتری داشته؟ حقیقتــش را بگویم هر 2 برایم جــذاب بوده، کار کــردن با بچههایی که میدانی آینده کشــتی را میسازند واقعا لذتبخش اســت، اما اینجا کار کردن نــه انگیزه مادی دارد و نه انگیــزه روی آنتن بودن و دیده شدن، فقط باید عاشــق کارت باشی که بیایی. شرایط تیم بزرگساالن واقعا با اینجا فرق دارد. درست است ســختیهای خاص خودش را دارد اما همیشه دیده میشوی و روی آنتن هستی. من زمانی که آمدم معاملهای کردم که دلی بود.

یکی از بهترینهای کشتی پس از انقالب به کادرمان اضافه میشود اینکــه آمدن بــه نوجوانان بعد از ســالها کار کردن در تیم ملی بزرگساالن برای من پسرفت است یا نه، چیزی اســت که اگر بــه آن فکر میکردم کار نوجوانــان را قبول نمیکــردم. اصا این مدلی به کار نگاه نکردم. یک جاهایــی میخواهی خودت را ثابت کنی، میخواهی عشــقت به کار را نشان دهی و من این کار را انجام دادم و میخواستم نشان دهم جدا از اســم و عنوان، میخواهم به کشتی کمک کنم. کمتر کسی این کار را انجام میدهد و شاید این برای اولین بار باشد که یکی که قبا سرمربی تیم ملی بزرگساالن بــوده بعدا بیاید با نوجوانان کار کند. در یکی، دو روز

آینــده هم یک مربی توانمند که بعد از انقاب چه به لحاظ اخاقی و چه مدالی یکی از بهترینهای ما بوده

به کادرفنی ما اضافه میشــود و پرقدرتتر از قبل به کارمان ادامه میدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.