حدادی قهر نکرده اما به تنهایی تمرین میكند!

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

مسعود قاسمی با رد اخبار مربوط به ناراحتی و قهر حامد حدادی، از برگزاری دو دیدار دوســتانه با تیم ملی صربستان بعد از اردوی چین خبر داد.

در این روزهــا که رامیــن طباطبایی رییس فدراسیون بســکتبال روزه سکوت گرفته و ترجیح میدهد پاســخگوی ســواالت و انتقادات نباشــد، مسعود قاسمی به عنوان مدیر تیمهای ملی بیشتر درباره وضع و اوضاع بســکتبال صحبت میکند. او در پاسخ به این سوال که ماجرای ناراحتی حدادی و اینکــه تنهایی در آکادمی ملــی المپیک تمرین میکند چیست؟ تصریح کرد: به هیچ وجه ناراحتی وجود ندارد. هماهنگی با کادرفنی ایجاد شدهاست و او در آکادمــی تمریــن میکند. شــاید در آنجا مصدومیتهای قدیمی را که دارد تحت درمان قرار داده چون امکانات در آنجا کامل است و میتواند از آنها استفاده کند. طبق هماهنگی کادرفنی، حدادی در ایــن اردو با تیم نیســت و تمریناتــش را انجام میدهد. اصا ناراحتی وجود نداشته و تیم سرحال است و امیدواریم همه حمایت کنند.

سرپرســت تیم ملــی بزرگســاالن و امید در پاســخ به این ســوال که در روزهایی که تیم ملی بزرگســاالن برنامه دارد فرزاد کوهیــان به عنوان مربــی تیم ملی بزرگســاالن و ســرمربی تیم امید چه طور به دو کارش میرســد؟ بیــان کرد: طبق برنامهریزیهــا فــرزاد کوهیان و محمــد عابدینی بــه چیــن نمیروند و فقــط مهران شــاهینطبع به همــراه مهران آتشــی با تیم ملــی راهی چین خواهند شد.

قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا از اتفاقی که در فدراســیون رخ داده ناراحت اســت و چند روزی قهر کرده؟ تصریح کرد: از چه کســی ناراحت شوم؟ مادرم کسالت دارد و برای اینکه کنار او باشم 48 ســاعت در فدراســیون نبودم و هیچ ناراحتی وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.