نوری: شب و روز به اهدافم فکر میكنم

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

قهرمــان وزن ۰31 کیلوگــرم مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشــتی فرنگی با اشاره به روحیه و انگیزه باالی خود برای رسیدن به مدال جهانی و المپیک گفت: شــب و روز در ذهنم رسیدن به این اهداف را مرور کــردهام و آمادهام با تاش و انگیزه باال از هر مانعی عبور کنم.

مهــدی نــوری دربــاره اول شــدنش در وزن۰31 کیلوگــرم مرحلــه نهایــی انتخابی تیم ملی کشــتی فرنگی و عملکرد خــوب خود در این رقابتها اظهار کرد: انگیزه بســیار زیادی داشتم و هدفی جز قهرمانی و پوشــیدن دوبنــده تیم ملی نداشــتم. حریفان خوبی در ایــن رقابت ها حاضر شــدند و من نیز هر چند دنبــال قهرمانی بودم اما برای رســیدن به امتیازات بیشــتر ریسک نکردم. در مجمــوع از خــودم راضی هســتم و مطمئنا با انگیــزه باالیی کــه دارم هر روز بهتــر از روز قبل می شوم.

وی دربــاره بی توجهی ها نســبت به او طی ســال های گذشــته و اینکه به نظر می رســد هم اینک با توجــه به روی کار آمدن اشــکانی انگیزه زیــادی برای اثبات توانایی هــای خود در تیم ملی پیــدا کرده اســت، گفت: اصا کاری با حواشــی و اتفاقات سال های گذشــته ندارم. تمام تمرکزم بر روی تمریناتم اســت و اینکه باید به اهداف بزرگی که در ذهنم دارم به هر زحمتی که شــده برســم. تمام ســعی ام این است با کمک کادر فنی ایراداتم را برطرف کنم و به باالترین ســطح آمادگی روحی و بدنی برسم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.