تیم مهــــمتراست یا فرد؟

حفظ شخصیت تیمی پرسپولیس اولویت اول برانکو

Piroozi - - پیشکسوتـــان - ‪shiva dorangar‬ [email protected]

شیوادورانگر

بــا اعــام گرشاســبی و نظر برانکــو، بهترین پاســور فصل گذشته لیگ برتر رســما از پرسپولیس جدا شد.محســن مســلمان که قراردادش با سرخ ها در پایان فصل به پایان رســید در روزهای گذشــته مذاکراتی با مدیران باشــگاه داشت و به آنها گفته بود در صورتی قراردادش را تمدید میکند که شــرایطش نســبت به فصل گذشــته تغییر کند و نیمکت نشین نباشــد. قــرار بر این بود که ســرمربی پرســپولیس نظر نهایــی را درباره این موضوع اعــام کند که در نهایــت برانکو تمایلی به ادامه همکاری با این بازیکن نشــان نداد تا مسلمان بعد از3 ســال از پرسپولیس جدا شود.

احیا مسلمان توسط برانکو

مســلمان بعد از یک دوره افت طوالنی روزهای درخشــانی را در پرسپولیس پشــت سرگذاشت. این بازیکن زمانی که به جمع سرخپوشان پیوست کاما از روزهای اوجش دور بود اما زیر نظر برانکو و با تاشی که داشــت دوباره احیا شد و به ســتاره پرسپولیس تبدیل شــد. مســلمان در 3 سال گذشــته از جمله بازیکنان ثابت پرسپولیس بود و می توان گفت تا قبل از اتفاقــات اخیر یکی از مهره های مورد عاقه برانکو یود که در همه بازیها به عنوان ســتاره تیم در مرکز زمین وظیفه طراحی و بازیسازی حمات پرسپولیس را بر عهده داشــت. امــا برخی اتفاقات حاشــیه ای باعث شــد تا محسن مســلمان جایگاه خوبش را نزد برانکو از دســت دهد. نیمکت نشــینی مســلمان در روزهــای اتفاق افتاد کــه او در اوج آمادگی بود و هر بازی با پاس گل های خود تیم را در کســب پیروزی کمک می کرد.

حفظ شخصیت تیمی اولویت اول برانکو

قطعا درخشــش مســلمان بیشــتر همه باعث خشــنودی برانکو بــود و او مانند هــر مربی دیگری دوســت نداشــت بهترین هافبک تیمش را از دست دهد و از اینکه مجبور شد ستاره تاثیرگذار را نیمکت نشــین کند مانند همه ناراحت بود. اما او برای اینکه شــخصیت تیمی پرســپولیس را حفظ کند و مانع از بی انضباطی بازیکنانش شــود باید این تصمیم مهم را مــی گرفت؛ تصمیمی که خیلی ها او را بر نتابیدند و علیــه برانکو هجمه گرفتند امــا این مربی با تجربه از مواضع خود عقب نشــینی نکرد و روی اصولی که داشت پافشاری کرد.

تصمیماتجنجالیبرانکو

همانطور که در 3 سال گذشته از کنار بازیکنان اسم و رســم داری چون پیام صادقیان،سوشا مکانی، رامین رضاییان و مهدی طارمی گذشــته بود. جدایی هر کدام از این بازیکنان بدون دردسرنبود و مخالفت هایی را در پی داشــت اما گذشــت زمان نشــان داد که دربــاره جدایی این بازیکنان حق بــا برانکو بوده و او به عنوان ســرمربی تیــم بهترین تصمیم را برای پرسپولیس گرفته است.

به برانکو اعتماد کنیم

کیفیــت فنــی بازیکنانی که نام برده شــد بر همــگان مشــخص و معلوم اســت. هر یــک از این بازیکنان در هر تیمی که باشــند می توانند مهره ای تعیین کننده و سرنوشت ساز برای آن تیم باشند، اما جدایی آنها پرســپولیس را دچــار خاء نکرد و جای آنها با بازیکنانی بهتر پر شــد. گرچه اینبار شــرایط پرسپولیس کمی سخت و پیچیده است و محرومیت تیم و بازی دشــواری که مقابل نماینده قدرتمند قطر دارد باعث نگرانی هواداران شده است.قطعا اما با تدبیر برانکو جای خالی مسلمان هم به خوبی پر خواهد شد. هواداران هرگز با اعتماد کردن به برانکو و تصمیماتش ضرر نکرده اند.

تیم مهمتر بود یا فرد؟

ستاره ها می آیند و می روند و این پرسپولیس کــه می ماند. بنابراین تحت هر شــرایطی منافع تیم مهمتر از خواسته های ماست.ترجیح همه ما این بود که مهنـــدس پرســپولیس در ایــن تیــم بمانــد اما باید بپذیریم که بــا اتفاقاتی که رخ داد جایی برای ماندن مســلمان باقی نمانــد و صــاح هر دو طــرف بود که ایــن جدایی رقــم بخورد. متاســفانه برخــی ها با دلســوزی ها نابه جا که بیشــتر معنی دخالت داشــت ناخواسته باعث شــدند تا روز بــه روز بین برانکو و مســلمان فاصله ایجاد شود.

نقش هواداران در جدایی مسلمان

شــاید اگر آن همه حساســیت از سوی برخی رســانه ها، پیشکســوتان و هــواداران روی ماجرای نیمکت نشینی مسلمان به وجود نمی آمد و هواداران ســعی نمی کردند با تحت فشار گذاشتن برانکو روی ســکوها این بازیکن را به او تحمیــل کنند اتفاقات دیگری می افتاد. بدون تعــارف باید گفت هواداران، در جدایی مســلمان کم بی تقصیر نیســتند. آنها با حمایت های افراطی از این بازیکن عاملی شــدند تا یک تنبیه کوچک به نیمکت نشینی طوالنی مدت و کنار گذاشــتن مسلمان از تیم منجر شود. اگر برخی ها به ســکوها خط نداده بودند و آن شــعارها و حواشی روی سکوها شکل نمی گرفت ماجرای مســلمان می توانست قبل از اینکه حاد شــود و به جدایی برســد حل شود. و اتفاقاتی که از سوی مسلمان بعد از جشن قهرمانی پرسپولیس رقم خورد و در پی آن حواشـــی بعــد از بازی بــا الجزیــره جای تردیدی را بــرای برانکو باقی نگذاشت.

وقتی برانکو تسلیم سکوها نشد

با ایــن اتفاقات باید به برانکــو حــق داد که قید مســلمان را بزند .یکــی از دالیل موفقیت پرسپولیس در 3 سال گذشته این بوده که برانکو توانســته با دیسیپلین زیادی تیمش را اداره کند و اگر مقابل شــعارها تســلیم می شــد، بعدها نمی توانســت حاشــیههای تیمش را کنترل کنــد و این بدعت غلط در تیم باب می شــد که هر بازیکنی نیمکت نشین شد به جای تمرین و تاش در تمرینات با فشار تماشاگران به ترکیب برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.