اسدی همچنان در كماست

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

بابک اســدی (مربی کشــتی) همچنان در کماســت و به هوش هم نیامده، ســطح هوشیاریاش پایین است و هیچ واکنشی هم نســبت به محیط ندارد. وضعیتش نسبت به زمانی که به بیمارستان منتقل شــد تغییری نکرده اما پزشکان تمام کارهایی که باید برای او انجام میدادند تا شــرایطش بهبود پیدا کند، انجام دادهاند و همه ما امیدوار هستیم که برگردد و رفته رفته تغییر در وضعیتش ایجاد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.