قوچاننژاد: فقط سرویسهای معروف زهردار است

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

کارشــناس والیبال بعد از شکســت تیم ملی ایران مقابل فرانسه و پیروزی برابر استرالیا در لیگ ملتهای جهان گفت: باید به بازیکنان جوان بیشتر میدان بدهیم تا تیم ملی کشورمان دچار یک وقفه به خاطر کمبود بازیکن نشود.

جبار قوچاننژاد ادامه داد: در رقابت با فرانسه آنچه مشــهود بود، سرویسهای هدفمند و دریافت خوب از ســوی هر 2 تیــم بود. والیبال روز دنیا به سرویسهای قدرتمند پرشــی با سرعت بسیار باال روی آورده و در همه تیمها شــاهد ســرویسهای پرشــی هستیم که اگر موجی باشــد هدفدار است اما در تیم ما فقط ســعید معروف ســرویس موجی هدفدار میزند و واقعیت این است که سرویسهای دیگر بازیکنان کشورمان زهردار نیست.

سرمربی ســابق تیمهای میزان، ثامنالحجج و شــهرداری زاهدان تصریح کرد: ســرویس پرشی

بســیار تاثیرگذار اســت، در تیم ایران در رقابت با فرانسه دریافت اول به معروف نمیرسید و این اتفاق ســبب میشــد تا معروف وادار به ارسال پاسهای بلنــد به 2 طــرف آنتن شــود و دفــاع قدرتمند فرانســه با 2 یــا 3 دفاع روی توری که داشــت ما را دچار مشــکل میکرد. پاســور تیم ملی فرانسه اعجوبه اســت و با عملکرد خوب پاسور این تیم به مشکل خوردیم.

کارشــناس والیبال تاکید کرد: بیش از تمامی بازیکنان غایب، فکر میکنم جای شهرام محمودی در رقابت با فرانسه خالی بود، زیرا او در پست خود میتوانســت با پاسهای کوتاه و سرعتی که برایش فراهم میکردند، دردســر زیادی برای دفاع فرانسه ایجاد کند. البته خوشــبختانه در مصاف با استرالیا به مشــکل نخوردیم، زیرا فاصله بســیار خوبی بین والیبال ایران و آسیا وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.